10 Grudzień 2018, imieniny obchodzą: Julia, Judyta, Daniel


Nasz adres:
ul. Rynek 19
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 547-54-74
e-mail: nit@onet.eu
GG: 28766416
Skype: nitbiuro

Zarabiaj na turystyce


odznaczenie
W dniu 11.10.2005 Minister Gospodarki i Pracy nadal Nowosadeckiej Izbie Turystycznej odznake "Za Zaslugi dla Turystyki"
Aktualności
Aktualności dla członków NIT

Posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej
W dniu 26 listopada 2018 r. w Nowym Sączu odbyło sie posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej,którego głównym tematem był zbliżający się Jubileusz 20-lecia działalności Izby.Zarząd przyjął następującą uchwałę: UCHWAŁA NR 6 /2018 Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej w Nowym Sączu z dnia 26. 11. 2018r Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej w Nowym Sączu , działając na podstawie § 26 pkt: 7 ppkt .9 Statutu Nowosądeckiej Izby Turystycznej, podjął uchwałę o powołaniu Komitetu 20-lecia Nowosądeckiej Izby Turystycznej W grudniu 2019 roku minie 20 lat od dnia gdy Nowosądecka Izba Turystyczna uzyskała osobowość prawną i rozpoczęła swoją działalność w czasie której wykreowano m. innymi 19 edycji „Sądeckiego Laura Turystycznego” oraz projekt pn „Kulinarna Sądecczyzna” wspomagające „Sądecką Markę Turystyczną”. W minionym okresie wdrażano wiele inicjatyw promujących region sądecki wpływających na rozpoznawalność Sądecczyzny jako regionu szczególnie turystycznie atrakcyjnego. W poczuciu dokonań i wkładzie pracy oraz zaangażowaniu wielu działaczy sfery turystyki Sądecczyzny Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej postanawia: & 1 Powołać Komitet Obchodów 20-lecia Nowosądeckiej zwanym dalej Komitetem & 2 W ramach Komitetu powołać kolegialne zespoły: a. Komitet Honorowy b. Komitet Organizacyjny c Komitet Konferencyjno – Wydawniczy & 3 1.Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej na przewodniczącego Komitetu Honorowego powołuje Honorowego Prezesa NIT Aleksandra Giertlera 2.Na zastępcę przewodniczącego Komitetu Honorowego na wniosek przewodniczącego został powołany dr Józef Wojnarowski 3.Członkostwo w Komitecie Honorowym następuje z wniosku przewodniczącego Komitetu, a zatwierdzanego przez Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej. 4.Do zadań Komitetu Honorowego należy: a. opiniowanie oraz monitorowanie przedsięwzięć i projektów jubileuszowych planowanych do realizacji, b. inicjowanie i rozwijanie współpracy między partnerami sektora publicznego, prywatnego oraz NGO w celu integrowania działań jubileuszowych. & 4 1. Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej na przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego powołuje Andrzeja Danka prezesa zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej. 2. W skład Komitetu Organizacyjnego wchodzą: - Lucyna Sieja - wiceprezes zarządu, przewodnicząca zespołu administracyjno-technicznego, - Andrzej Stawiarski – sekretarz zarządu, przewodniczący zespołu organizacji gali jubileuszowej, - Teresa Wójcik – skarbnik zarządu – przewodnicząca zespołu finansowego, - ks. Mariusz Żaba – kapelan Nowosądeckiej Izby Turystycznej - Mariusz Borkowski – członek zarządu, przewodniczący zespołu konferencyjno-wydawniczego, - Jerzy Dacków – członek zarządu, przewodniczący zespołu aprowizacyjnego, - Stanisław Marczyk -właściciel Firmy „Usługi Informatyczne”, honorowy członek Nowosądeckiej Izby Turystycznej, 3. Przewodniczący poszczególnych zespołów przedłożą Zarządowi zakres prac oraz propozycje osób (3-5) do powołania do pracy w tych zespołach. & 5. Do zadań Komitetu Organizacyjnego należy przygotowanie i promocja programu Jubileuszu, koordynacja i realizacja działań, a w szczególności: a. ustalenie terminu i miejsca zasadniczych uroczystości jubileuszowych, b. opracowanie programu obchodów uroczystości jubileuszowych, c. sporządzenie harmonogramu prac i czuwanie nad jego prawidłową realizacją, d. sporządzenie wniosków o odznaczenia i wyróżnienia dla zasłużonych działaczy samorządu branżowego e. przygotowanie planu finansowego jubileuszu, f. pozyskiwanie sponsorów g. przygotowanie listy zaproszonych gości, h. koordynacja oraz organizacja wszystkich uroczystości, i. przygotowanie końcowego „Raportu o stanie przygotowań do Jubileuszu”, j. koordynacja działań zespołów realizatorskich wyznaczonych do poszczególnych zadań programowych szczególnie terminowości i jakości wykonania zadań, k. współpraca z innymi podmiotami w zakresie realizacji planów jubileuszu. & 6. 1. Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej na przewodniczącego Komitetu Konferencyjno- Wydawniczego powołuje Jana Tomaszka wiceprezesa zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej. 2. Kandydatów (3-5 osób) do składu Komitetu Konferencyjno – Wydawniczego przedłoży Zarządowi Nowosądeckiej Izby Turystycznej przewodniczący Komitetu. 3. W skład Komitetu z ramienia Komitetu Organizacyjnego wchodzi przewodniczący zespołu konferencyjno-wydawniczego. 4. Komitet przy współpracy z uczelniami sądeckimi (WSB LNU i PWSZ) przygotują konferencje naukowe odnoszące się do Jubileuszu NIT 5. Do zadań Komitetu Konferencyjno-Wydawniczego należy: a. powołanie Kolegium i Zespołu Redakcyjnego do opracowania monografii jubileuszowej, b. przygotowanie wniosków o pozyskanie środków finansowych na wydanie monografii i innych wydawnictw (zaproszenia itp.) wg zatwierdzonego przez zarząd NIT programu Jubileuszu. & 7. 1. Siedzibą Komitetów 20-lecia NIT jest siedziba Nowosądeckiej Izby Turystycznej 2. Komitety działają do 31.12.2019r. 3. Skład Komitetów może ulec zmianie z uwagi na możliwość powoływania nowych członków jako niezbędnych w ich pracach. 4. Obsługę organizacyjno-techniczną Komitetów zapewni Biuro Nowosądeckiej Izby Turystycznej. 5. Wykonanie uchwały Zarząd powierza prezesowi zarządu NIT, przewodniczącemu Komitetu Organizacyjnego 20-lecia NIT. Posiedzenie Komitetu Organizacyjnego Jubileuszu przewiduje się na dzień 14 grudnia br.
dodał:  Giertler Aleksanderdata dodania:  2018-11-29, 17:27
 
XIX Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki
W dniu 08 października 2018r. w Hotelu HERON Live w Siennej odbyły się po raz 19-ty Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki,których organizatorem byłą Nowosądecka Izba Turystyczna wraz z Kierownictwem Hotelu HERON.W niezwykle eleganckich i bardzo nowoczesnych salach Hotelu HERON zebrali się przedstawiciele branży turystycznej Sądecczyzny, a także goście wśród nich Leszek Zegzda wicemarszałek woj.małopolskiego,Marek Pławiak Starosta Nowosądecki i Marian Ryba wicestarosta nowosądecki,Wojciech Piech z-ca prezydenta Miasta Nowego Sącza,Jacek Lelek burmistrz Starego Sącza,Mariusz LIs z-ca burmistrza Piwnicznej,Józef Tobiasz wójt gminy Gródek n/Dunajcem,Jan Dziedzina wójt gminy Łącko,dr Dariusz Woźniak rektor WSB NLU,dr Marek Reichel prorektor PWSZ,Jan First prezes Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości,Helena Hojdys z Federacji Konsumentów,dr Józef Wojnarowski przewodniczący Rady Konsultacyjnej ds.Turystyki przy Prezydencie Nowego Sącza i Staroście Nowosądeckim,Przybyli także Piotr Laskowski i Rafał Marek prezes i wiceprezes Krakowskiej Izby Turystyki,Roman Mandyna prezes Małopolskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyki,Byli też obecni kandydaci na Urząd Prezydenta Miasta Nowego Sącza Małgorzata Belska,Krzysztof Głuc,Leszek Zegzda i Rafał Skąpski.W trakcie uroczystości Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda nadał Srebrne Odznaki Honorowe Województwa Małopolskiego-Krzyż Małopolski Lucynie Sieji i Janowi Tomaszkowi wiceprezesom Nowosądeckiej Izby Turystycznej , a Aleksandrowi Giertlerowi Honorowemu Prezesowi Złotą Odznakę Honorową Województwa Małopolskiego- Krzyż Małopolski-Krzyż Małopolski,Starosta Nowosądecki Marek Pławiak wręczył Srebrne Jabłko Sądeckie Tomaszowi Pasiece.Wyróżnienia za promocję Sądecczyzny otrzymali: Dariusz Popiela v-ce mistrz świata z Rio 2018,Firma Wisniowski,Piwniczanka,Muszynianka,Kryniczanka,Fundacja Instytut Studiów Wschodnich-organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy Zdroju, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im.Św.Jana Pawła II,Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu,Firma GRAND" z Jasiennej,Hotel "Perła Południa" w Rytrze,Hotel "Beskid" w Rytrze,Prezydent Nowego Sącza Ryszard Nowak wyróżnił PPHU "CENTRUM" za organizację spływu rzeką Poprad,Jerzego Szczecinę z Ablandii, i Hotel "Panorama" w nowym Sączu. Natomiast Starosta Nowosądecki wyróżnił Hotel "Heron" w Siennej,Hotel "Litwiński" w Tęgoborzy,Mariusza Borkowskiego WAT "Szkoltur" St.Sącz,Patryka Wichra z Sanatorium "Continental" w Krynicy Zdroju,Andrzeja Mąkę i Bogdan Kałucki prezesa Krynickiej Organizacji Turystycznej.Odbyło się także ogłoszenie XIX edycji Honorowej Nagdody "SĄDECKI LAUR TURYSTYCZNY 2018". Po części oficjalnej w salach restauracyjnych odbyła się Hotelu "HERON Live" tradycyjna Sądecka Biesiada Turystyczna,
dodał:  admin data dodania:  2018-10-13, 15:15
 
Przekazanie prezydencji Rady Małopolskich Izb Turystyki
W dniu 08.10.2018r. w Hotelu HERON w Siennej odbyło się posiedzenie Rady Małopolskich Izb Turystyki,którego celem było przekazanie przewodniczenia Radzie przez Nowosądecką Izbę Turystyczną Polskiej Izbie Turystyki-Małopolski Oddział w Krakowie. W posiedzeniu któremu przewodniczył prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej Andrzej Danek uczestniczyli także Piotr Laskowski i Rafał Marek prezes i wiceprezes Krakowskiej Izby Turystyki, Roman Mandyna prezes Małopolskiego Oddziału Polskiej Izby Turystyk,Anna Niedzwieńska z Małopolskiego Urzędu Marszałkowskiego oraz Lucyna Sieja wiceprezes i Aleksander Giertler honorowy prezes Nowosądeckiej Izby Turystycznej.W trakcie posiedzenia omówiono kierunki działań w okresie IV kwartału 2018 r.a także terminarz spotkań Rady Małopolskich Izb Turystyki. Przed zakończeniem posiedzenia nastąpiło uroczyste przekazanie przez Nowosądecka Izbę Turystyczną przewodnictwa Radzie Małopolskich Izb Turystyki Małopolskiemu Oddziałowi Polskiej Izby Turystyki.
dodał:  admin data dodania:  2018-10-13, 13:41
 
Posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej
W dniu 14 września br. odbyło się kolejne posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej,któremu przewodniczył Prezes Zarządu Andrzej Danek na którym podjęto m.innymi następujące decyzje: XIX Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki odbędą się w dniu 08.10.br. w Hotelu HERON w Siennej od godz.13.00.W trakcie tej uroczystości zostaną ogłoszone wyniki XIX Konkursu pn."SĄDECKI LAUR TURYSTYCZNY'. Zostaną również wręczone wyróżnienia dla przedstawicieli branży turystycznej Sądecczyzny za działalność na rzecz rozwoju turystyki oraz odbędzie się tradycyjna "Biesiada Turystyczna". Już dzisiaj zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu.Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr. tel.18 547 54 74 lub 606 462 882.
dodał:  admin data dodania:  2018-09-17, 9:35
 
Ks.Mariusz Żaba - nowym Kapelanem Nowosądeckiej Izby Turystycznej.
Nowym Kapelanem Nowosądeckiej Izby Turystycznej decyzją Biskupa Tarnowskiego Andrzeja Jeża z dnia 14 sierpnia 2018r. został ks.Mariusz Żaba dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania w Starym Sączu.Wcześniej z funkcji Kapelana Nowosądeckiej Izby Turystycznej został odwołany ks.dr Marcin Kokoszka,którego Biskup Tarnowski powołał na Ekonoma Diecezji Tarnowskiej. Ks.dr Marcinowi Kokoszce serdecznie dziękujemy za posługę jaką sprawował w środowisku turystycznym Sądecczyzny życząc Mu równocześnie sukcesów na nowym odpowiedzialnym stanowisku.Natomiast ks.Mariuszowi Żabie życzymy dobrych inicjatyw w dziele budowania pozytywnych relacji wśród branży turystycznej sądeckiego regionu.
dodał:  admin data dodania:  2018-08-22, 14:19
 
Posiedzenie Rady Małopolskich Izb Turystyki - 31.07.2018r.
W dniu 31.07.2018r. w Nowym Sączu w Hotelu "PANORAMA" odbędzie się kolejne posiedzenia Rady Małopolskich Izb Turystyki (Krakowska Izba Turystyki,Małopolski Oddział Polskiej Izby Turystyki,Nowosądecka Izba Turystyczna), której aktualnie przewodniczy prezes Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej.
dodał:  admin data dodania:  2018-07-28, 11:46
 
31.07.2018 - posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej
Na podstawie & 25 pkt. 5 Statutu Nowosądeckiej Izby Turystycznej zwołuję posiedzenie Zarządu na dzień 31 lipca 2018r. /wtorek/ godz.10.00 w Hotelu „Panorama” Nowy Sącz ul. Romanowskiego 4 Proponowana tematyka:1. Wystąpienie do Jego Ekscelencji Biskupa Tarnowskiego o powołanie nowego duszpasterza branży turystycznej 2. Przygotowania do Sądeckich Obchodów Światowego Dnia Turystyki - termin, miejsce, propozycje wyróżnień 3. Powołanie komitetu organizacyjnego obchodów 20-lecia NIT- zasady powołania, propozycje składu i zakres zadań – przygotowanie konferencji i innych wydarzeń jubileuszu. 4. Posiedzenie Rady Małopolskich Izb Turystyki z poważaniem: Prezes Zarządu NIT Andrzej Danek
dodał:  admin data dodania:  2018-07-28, 11:40
 
XVIII edycja Konkursu Sądecki Laur Turystyczny 2018r - zgłoszenia
Regulamin XVII Konkursu Sądecki Laur 2018
dodał:   data dodania:  2018-10-07, 12:10
 
Certyfikaty Sądeckiej Marki Turystycznej i Kulinarnej Sądecczyzny
Uroczystość wręczania Certyfikatów Sądeckiej Marki Turystycznej oraz Jakości Gastronomicznej "Kulinarna Sądecczyzna" w dniu 26.06.2018r. w Nowym Sączu.(foto P.Szeliga) W kategorii SĄDECKA KUCHNIA REGIONALNA, certyfikaty otrzymały: Gościniec Galicyjski w Nowym Sączu Karczma NAD POTOKIEM HOTEL Perła Południa w Rytrze Karczma CICHY KĄCIK w Krynicy-Zdroju Dworek NOCE I DNIE w Świniarsku Restauracja BARTNA CHATA w Stróżach W kategorii ROZMAITOŚCI KULINARNE: Restauracja ATELIER SĘDZIWOJA Hotel Ibis w Nowym Sączu Karczma Łemkowska w Krynicy-Zdroju Restauracja WILLI POPRAD w Rytrze BOHEMA Restaurant Pub Cafe w Nowym Sączu Restauracja RZYM w Muszynie W kategorii KUCHNIA MIĘDZYNARODOWA: Restauracja MARINA Heron Live Hotel***** w Siennej AMERICAN SPORT Restaurant and Grill Bar w Nowym Sączu. W tym roku Certyfikat Sądeckiej Marki Turystycznej Kapituła przyznała dla : Centrum Zdrowia i Rekreacji GEOVITA w Złockiem Hotel PREZYDENT**** Medical Spa&Wellness w Krynicy-Zdroju Hotel SPA DR IRENA ERIS w Krynicy-Zdroju Obiekty mogą posługiwać się certyfikatem do 2021 roku.
dodał:  admin data dodania:  2018-07-06, 12:10
 
XIX WANE ZGROMADZENIE SPRAWOZDAWCZE - 26 czerwca 2018r.
Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej ma zaszczyt zaprosić na XIX Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze które odbędzie się 26 czerwca 2018 r. o godz. 13.00 w I terminie 26 czerwca 2018 r. o godz. 13.15 w II terminie w restauracji „Impresja” hotelu „Panorama” w Nowym Sączu, ul. Romanowskiego 4a prosimy o niezawodne przybycie Porządek obrad: I. Część oficjalna 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wystąpienia zaproszonych gości 3. Przerwa kawowa II . Część Statutowa 4. Wybór Prezydium Zgromadzenia 5. Przyjęcie porządku obrad 6. Przyjęcie regulaminu obrad 7 . Wybór komisji: Mandatowo-skrutacyjnej Uchwał i Wniosków 8. Sprawozdanie Zarządu NIT 9. Sprawozdanie Skarbnika NIT 10. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej NIT 11. Dyskusja 12. Wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi 13. Podjęcie Uchwał 14. Sprawozdanie Komisji Uchwał 15. Zakończenie XIX Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego. Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 20.06.2018 r. Tel.606462882 e-mail: nit@onet.eu
dodał:  admin data dodania:  2018-06-16, 13:37
 
Posiedzenie Kapituły Sądeckiej Marki Turystycznej
Przewodniczący Kapituły Sądeckiej Marki Turystycznej zaprasza na robocze posiedzenie Kapituły Marki Sądeckiej, które odbędzie się 5 czerwca br. o godz. 11.00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu (I piętro, sala 207). Na spotkaniu zostaną podjęte decyzje w następujących kwestiach: Rozpoczęcie okresu kandydackiego dla Heron Live Hotel***** zgłoszonego do Certyfikatu Sądeckiej Marki Turystycznej w 2018 r., Podjęcie decyzji o przyznaniu Certyfikatu Sądeckiej Marki Turystycznej obiektom, które zakończyły okres kandydacki: Centrum Zdrowia i Rekreacji Geovita w Złockiem, Hotel Prezydent**** Medical Spa&Wellness w Krynicy-Zdroju oraz Hotel Spa Dr Irena Eris w Krynicy-Zdroju, Przedłużenie ważności Certyfikatów dla obiektów, którym Certyfikat został nadany w 2013. r. (okres 5-letni) oraz w 2015. r. (okres 3-letni), Przyznanie Certyfikatów Jakości Gastronomii Sądeckiej na roczny okres kandydacki dla lokali gastronomicznych zgłoszonych w Projekcie „Kulinarna Sądecczyzna” w trzech kategoriach: „Sądecka kuchnia regionalna”, „Kuchnia międzynarodowa” i „Rozmaitości kulinarne”. Ustalenie terminu uroczystego wręczenia Certyfikatów Sądeckiej Marki Turystycznej obiektom po okresie kandydackim oraz Certyfikatów Jakości Produktu Turystycznego na roczny okres kandydacki.
dodał:  admin data dodania:  2018-06-02, 13:54
 
Posiedzenie Zarządu Nowosądeckiej Izby Turystycznej
Prezes Zarządu Andrzej Danek na podstawie & 25 pkt. 5 Statutu Nowosądeckiej Izby Turystycznej zwołuje posiedzenie Zarządu na dzień 05 czerwca 2018r. /wtorek/ godz.13.00 w Hotelu „Panorama” Nowy Sącz ul. Romanowskiego 4 a Tematyka posiedzenia: 1. „Kulinarna Sądecczyzna” - certyfikaty przyznane przez Kapitułę Marki Sądeckiej 2. Przygotowanie do Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczego NIT - materiały i sprawozdania 3. Sprawy bieżące
dodał:  admin data dodania:  2018-06-02, 13:50
 
X Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Izby Turystyki RP – Wrocław 10 maja 2018r.
W dniu 10 maja 2018 r. odbyło się X WZS-W Członków Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, w którym uczestniczyli przedstawiciele czterech Izb Regionalnych oraz Członkowie niezrzeszeni w Izbach Regionalnych, a należący do ITRP. Obradowano w Sali Konferencyjnej Dolnośląskiej Izby Gospodarczej we Wrocławiu. Otwierając Walne Zgromadzenie Przewodniczący Rady Krajowej ITRP kol. Marek Ciechanowski podziękował firmom Signal-Iduna oraz Elektronicznym Systemom Sprzedaży MerlinX za pomoc przy organizacji zebrania i przekazane materiały reklamowe. Osobne podziękowania były dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, Urzędu Miasta Wrocław oraz Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej, które dla wszystkich uczestników Walnego przekazały przewodniki po Dolnym Śląsku, albumy Smaki Dolnego Śląska oraz inne gadżety z naszego regionu. W programie Walnego znalazły się:sprawozdania Rady Krajowej ITRP, Sądu Branżowego ITRP, Komisji Rewizyjnej ITRP, które zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie, a Rada Krajowa otrzymała na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium. Po dyskusji zmieniono Statut ITRP (przeniesiono siedzibę do Wrocławia, zlikwidowano Radę Krajową ITRP a jej zadania przekazano dla Zarządu ITRP) oraz na podstawie nowego Statutu dokonano wyboru nowych władz. W głosowaniu tajnym jednomyślnie wybrano kolegę Marka Ciechanowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu ITRP. Później dokonano wyboru członków Zarządu Izby. Nowymi członkami Zarządu Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej zostali: Andrzej Danek - NIT Krzysztof Balawejder – Polbus- PKS Sp. z o.o. – Wrocław Krzysztof Mrowiec Krystyna Papiernik – ŚIT Andrzej Szymański – WIT Andrzej Żukowski -WIT W dalszej części X Walnego Zgromadzenia powołano Komisję Rewizyjną ITRP w skład której weszli: Kol. Zygmunt Jóźwiak, Kol. Lucyna Sieja, Kol. Elżbieta Wrońska oraz Sąd Branżowy ITRP, reprezentowany przez Kol. Alinę Chrzanowską – Buczek, Kol. Andrzeja Stawarskiego oraz Kol. Barbarę Zabieglik. Podczas obrad omówiono najważniejsze sprawy dotyczące rozwoju branży turystycznej, a w szczególności możliwości wsparcia działalności Członków Izby. Podczas obrad Uczestnicy X Walnego Zgromadzenia podziękowali pierwszemu prezesowi za długoletnią i efektywną pracę w Izbie Kol. Aleksandrowi Giertlerowi, któremu nadano godność i tytuł Honorowego Prezesa ITRP. Nowy Zarząd na czele z Prezesem Markiem Ciechanowskim zobowiązał się do efektywnej i ciągłej pracy, mającej na celu zdynamizowanie promocji ITRP w kraju oraz zwiększenie wsparcia dla jej Członków a także, że zostanie dokonany podział na działania na szczeblu krajowym i wojewódzkim czy regionalnym. Na pierwszym posiedzeniu Zarządu ITRP zostały rozdzielone funkcje w Zarządzie ITRP : Andrzej Szymański – Wiceprezes Zarządu ITRP Andrzej Żukowski – Wiceprezes Zarządu ITRP Krzysztof Mrowiec- Skarbnik Zarządu ITRP Krystyna Papiernik – Sekretarz Zarządu ITRP Członkowie Zarządu : Kol. Andrzej Danek oraz Kol. Krzysztof Balawejder (źródło-Biuro IT RP)
dodał:  admin data dodania:  2018-05-11, 12:11
 
Nowosądecka Izba Turystyczna rozpoczęła wdrażanie projektu pn. KULINARNA SĄDECCZYZNA"
Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej w dniu 11 kwietnia br. na posiedzeniu,któremu przewodniczył Andrzej Danek prezes Zarządu uczestniczyli także Andrzej Zarych dyrektor Biura Promocji i Wspierania Organizacji Pozarządowych Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu,Józef Kantor dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Komunikacji Społecznej i Promocji Urzędu Miasta Nowego Sącza przyjął "Harmonogram wdrażania projektu pn. KULINARNA SĄDECCZYZNA" przygotowanego przez Koordynatora Projektu dr Józefa Wojnarowskiego.Zarząd powołał 3 Zespoły Oceniające w składzie:. Ewa Surowiak,Andrzej Stawiarski, Maria Kulig, Helena Luboń, Anna Dacków, Łucja Tomaszek/ Jan Tomaszek,Bogdan Kałucki,Bernadeta Zygmunt ,które będą dokonywały oceny zgłoszonych lokali gastronomicznych w trzech podstawowych kategoriach zgodnie z przyjętym Regulaminem tego projektu.Na wniosek Koordynatora Projektu dr J.Wojnarowskiego na dzień 18 kwietnia br. ustalono techniczne spotkanie tych Zespołów w czasie którego zostaną przyjęte szczegóły prac Zespołów oraz terminarz wizytacji lokali gastronomicznych.Przewiduje się,że prace Zespołów potrwają do końca maja br., a wyniki prac zostaną przekazane do Kapituły Sądeckiej Marki Turystycznej, która podejmie ostateczną decyzję o udzieleniu rekomendacji niektórym lokalom gastronomicznym.
dodał:  admin data dodania:  2018-04-15, 12:27
 
Życzenia Wielkanocne

dodał:  Borkowski Mariuszdata dodania:  2018-03-28, 22:04
 
Noworoczne Spotkanie Branży Turystycznej połączone z podpisanieum umowy
W Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. Św. Jana Pawła II w Starym Sączu w dniu 29.01.2018r odbyło się spotkanie Noworoczne Branży Turystycznej Sądecczyzny połączone z podpisaniem przez Samorządy powiatowy i miejski i Nowosądecką Izbą Turystyczną porozumienie o współpracy przy wdrażaniu projektu pod nazwą „Kulinarna Sądecczyzna”. Podpisy pod dokumentem złożyli starosta nowosądecki Marek Pławiak, wiceprezydent Nowego Sącza Wojciech Piech, prezes NIT Andrzej Danek i przewodniczący Rady Konsultacyjnej ds. Turystyki przy staroście i prezydencie miasta Józef Wojnarowski.Podczas noworocznego spotkania poseł Andrzej Czerwiński, w imieniu ministra sportu i turystyki, odznaczył ks. dr. Marcina Kokoszkę – dyrektora Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im. Św. Jana Pawła II Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Turystyki. Starosta Marek Pławiak i wiceprezydent Wojciech Piech, a także prezes Andrzej Danek i Józef Wojnarowski wręczyli podziękowania za wyjątkowe i nowatorskie działania na rzecz promocji Sądecczyzny w 2017 roku. Otrzymały je: Miasto i Gmina Krynica-Zdrój, Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania im. Św. Jana Pawła II w Starym Sączu, Wiśniowski Sp. Z o.o. S.K.A., Spółdzielnia Pracy Piwniczanka, Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP, Sądecka Organizacja Turystyczna, Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjne im. Ojca Pio w Stróżach, Pasieki Barć im. ks. Ostacha w Kamiannej, Miasto i Gmina Stary Sącz, Stacja Narciarska Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla, Litwiński – Akredytowany Ośrodek Szkoleniowy w Tęgoborzy, Przedsiębiorstwo Budowlane BUDMEX Barcice Sp. z o.o., Spółdzielnia Pracy Muszynianka, Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna, Fundacja Sądecka w Nowym Sączu, Gospodarstwo Pasieczne Sądecki Bartnik, MKS Sandecja, Hotel Beskid i Hotel Panorama.
Po części oficjalnej Goście i sympatycy zostali podjęci obiadem w Centrum Pielgrzymowania.
GRATULUJEMY i DZIĘKUJEMY !!

dodał:  admin data dodania:  2018-01-30, 10:58
 
Podpisano umowę o współpracy między KIT - NIT - PIT
Treść umowy dostępna do pobrania tutaj.
dodał:  admin data dodania:  2018-01-17 22:02
 
Zaproszenie na spotkanie Noworoczne 2018

dodał:  admin data dodania:  2018-01-15, 20:18
 
Życzenia Świąteczne

dodał:  admin data dodania:  2017-12-22, 14:58
 
Można odliczać VAT od usług noclegowych nabywanych w celu odsprzedaży
Wojewódzki Sąd Administracyjny podzielił zdanie Polskiej Izby Turystyki i uznał, że przedsiębiorcy mają prawo odliczyć VAT od usług noclegowych nabywanych z zamiarem odsprzedaży. Jest to kolejna decyzja sądu potwierdzająca stanowisko izby w sprawie interpretacji przepisów podatkowych. 5 grudnia w Warszawie zapadł wyrok WSA w sprawie skierowanej przez Polską Izbę Turystyki. Skarga dotyczyła odliczania VAT w przypadku nabywania usług noclegowych z zamiarem odsprzedaży. W świetle obecnego brzmienia przepisów ustawy o VAT, podatników obowiązuje bezwzględny zakaz odliczania podatku naliczonego VAT od nabywanych usług noclegowych, niezależnie od tego w jakim celu te usługi zostały nabyte. Przed 1 grudnia 2008 r. ograniczenie to nie dotyczyło jednak podatników nabywających usługi gastronomiczne oraz noclegowe w celu świadczenia usług turystycznych opodatkowanych na zasadach ogólnych. W opinii izby oznacza to, że w 2008 r. nastąpiło rozszerzenie katalogu wyłączeń w prawie do odliczenia podatku naliczonego VAT. Sytuacja taka jest niezgodna z unijną klauzulą stałości wynikającą z art. 176 Dyrektywy VAT. Artykuł ten przewiduje zakaz wprowadzania przez państwo członkowskie dodatkowych ograniczeń w prawie do odliczenia podatku naliczonego VAT w porównaniu do zakresu wyłączeń prawa do odliczenia podatku VAT obowiązujących na dzień przystąpienia tego państwa członkowskiego do Unii Europejskiej. Naruszenie tej klauzuli przez państwo polskie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 2 lipca 2015 r. (sygn. I FSK 763/14) wskazując, że przedsiębiorstwo hotelowe nabywające usługi gastronomiczne na potrzeby wykonywanej działalności noclegowej, pomimo wprowadzenia zakazu w grudniu 2008 r., ma również obecnie prawo do odliczenia podatku naliczonego od nabywanych usług gastronomicznych. Izba uważa analogicznie, że przy nabyciu usługi noclegowej będącej następnie przedmiotem odsprzedaży (jako usługi turystycznej) podatnikom również przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego. Z tego też względu Izba złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który podjął pozytywną dla przedsiębiorców decyzję. Wyrok nie jest prawomocny. źródło: PIT
dodał:  admin data dodania:  2017-12-08, 14:58
 

zmiana aktualności
NIT
.:Copyright © 2007 by wiśnia:.
ostatnia aktualizacja 2012.07.20