26 Wrzesień 2020, imieniny obchodzą: Justyna, Łucja, Cyprian


Nasz adres:
ul. Rynek 19
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 547-54-74
e-mail: nit@onet.eu
GG: 28766416
Skype: nitbiuro

Zarabiaj na turystyce


odznaczenie
W dniu 11.10.2005 Minister Gospodarki i Pracy nadal Nowosadeckiej Izbie Turystycznej odznake "Za Zaslugi dla Turystyki"


Aktualności
Aktualności dla członków NIT

ZUS: Agenci turystyczni mogą wziąć postojowe tylko raz
ZUS wydał instrukcję porządkującą informacje o tym, komu i jakie świadczenia przysługują z tytułu ustawy zwanej tarczą dla turystyki. Rozwiewa ona interpretacyjne domysły w sprawie postojowego dla agentów turystycznych. Zdaniem ZUS mogą je dostać tylko agenci, którzy jeszcze z tej formy pomocy nie skorzystali. Ustawa nie przyznaje więc całej tej grupie zawodowej (PKD 79.11.A) dodatkowego postojowego, ze względu na złą sytuację ich biznesów. Jak zaznacza ZUS, postojowe można było wziąć tylko raz (przez trzy miesiące). Wydłużenie tego okresu nie wchodzi w grę. „Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie” – czytamy w komunikacie ZUS (wytłuszczenie redakcji). -Jesteśmy zaskoczeni wynikiem legislacyjnych prac nad ustawą – przyznaje prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Agentów Turystycznych Marcin Wujec. – W trakcie rozmów z Ministerstwem Rozwoju, kiedy powstawał projekt ustawy, zapewniano nas i panowało przekonanie, że intencją projektodawców jest, żeby pomoc w postaci postojowego trafiła do wszystkich agentów, a nie tylko tej garstki, jeżeli w ogóle się tacy znajdą, którzy jeszcze po nią nie sięgnęli. Na tej podstawie zresztą rząd wyliczył między innymi, że realizacja ustawy będzie kosztować w tej części (zwolnienie z ZUS i postojowe) 400 milionów złotych. To niewątpliwie niedopatrzenie, błąd legislacyjny. Jesteśmy w tej sprawie w kontakcie z resortem i liczymy na jego interwencję i naprawienie ustawy w taki sposób, żeby jej efekt był zgodny z pierwotnym założeniem wszystkich, którzy nad nią pracowali. Wujec wskazuje też na inny niekorzystny dla agentów element ustawy – przesunięcie w trakcie prac nad nią w Senacie terminu korzystania ze zwolnienia z ZUS na lipiec, sierpień i wrzesień. Podczas gdy pierwotnie projekt zakładał, że będą to czerwiec, lipiec i sierpień. Zdaniem agentów pierwsze rozwiązanie było korzystniejsze dla nich, ze względu na ułożenie się przychodów. Tarcza 5.0 (Tarcza branżowa) Prezydent podpisał ustawę z 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza 5.0). Przepisy tej ustawy wskazują branżowo przedsiębiorców, którzy będą mogli skorzystać ze świadczenia postojowego i dodatkowego świadczenia postojowego oraz ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień br. Ustawa została opublikowana w Dzienniku Ustaw z 23 września 2020 r. pod poz. 1639. Wejdzie w życie po 21 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, tj. 15 października br. Od tego dnia będzie można wnioskować o wsparcie z ZUS na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Ustawa wprowadza trzy formy wsparcia udzielanego przez ZUS przedstawicielom branży turystycznej, estradowej i wystawienniczej: świadczenie postojowe Prawo do świadczenia postojowego uzyskali przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność jako agenci turystyczni i przewodnicy turystyczni. dodatkowe świadczenie postojowe Prawo do dodatkowego świadczenia postojowego będzie przysługiwało przedsiębiorcom, dla których przeważającym rodzajem prowadzonej działalności gospodarczej jest: transport turystyczny, wystawianie i występowanie w przedstawieniach teatralnych, operowych, baletowych, cyrkowych, prowadzenie pokojów zagadek, domów strachu, dyskotek, salonów gier elektronicznych, plaż, jarmarków. zwolnienie z opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Będzie przysługiwało płatnikom sektora turystycznego, hotelarskiego, organizacji i obsługi targów, konferencji, wystaw (na podstawie kodu przeważającej działalności przedsiębiorcy według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007). Świadczenie postojowe Świadczenie postojowe po raz pierwszy przysługuje osobom prowadzącym działalność oznaczoną na dzień złożenia wniosku, jako rodzaj przeważającej działalności kodem 79.11.A, 79.90.A (agenci i przewodnicy turystyczni). prawo do świadczenia będą mieli przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem 79.11.A (agenci turystyczni) jeśli: rozpoczęli prowadzenie pozarolniczej działalność gospodarczej przed 1 kwietnia 2020 r., zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP, odnotowali przestój w prowadzeniu tej działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu, chyba że podlegają ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie. prawo do świadczenia postojowego będą mieli przedsiębiorcy, którzy prowadzą przeważającą działalność oznaczoną kodem 79.90.A (przewodnicy turystyczni) jeśli: zamieszkują na terytorium RP, mają obywatelstwo RP, Państwa Członkowskiego UE, Państwa Członkowskiego EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej lub są cudzoziemcami legalnie przebywającymi na terytorium RP, odnotowali przestój w prowadzeniu działalności gospodarczej w następstwie wystąpienia COVID-19, zawiesili prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej po dniu 31 sierpnia 2019 r., działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. Świadczenie postojowe przysługuje w wysokości 80% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązującego w 2020 r. nie więcej niż trzykrotnie. Jeżeli świadczenie wcześniej zostało już trzykrotnie wypłacone to nie przysługuje ono ponownie. Dodatkowe świadczenie postojowe O dodatkowe świadczenie postojowe mogą ubiegać się osoby, które na dzień złożenia wniosku, prowadziły jako przeważającą działalność oznaczoną kodem PKD 49.39.Z, 77.39.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z (wykaz PKD poniżej), jeśli: uzyskały przychód z tej działalności w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. wcześniej skorzystały ze świadczenia postojowego (otrzymały co najmniej jedno świadczenie). Dodatkowe świadczenie postojowe przysługuje w takiej samej wysokości co wcześniej wypłacone świadczenie i przysługuje nie więcej niż trzykrotnie. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Zwolnienie z opłacania należnych składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Fundusz Emerytur Pomostowych za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. przysługuje płatnikom składek, którzy na dzień złożenia wniosku prowadzili jako przeważający rodzaj działalności, działalność oznaczoną kodami PKD 49.39.Z, 55.10.Z, 77.39.Z, 79.11.A, 79.90.A, 82.30.Z, 90.01.Z, 90.02.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z (wykaz PKD poniżej), jeśli: byli zgłoszeni jako płatnicy składek przed 30 czerwca 2020 r. przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w pierwszym miesiącu kalendarzowym, za który składany jest wniosek o zwolnienie z opłacania składek był niższy co najmniej o 75% w stosunku do przychodu uzyskanego w tym samym miesiącu kalendarzowym w 2019 r. deklaracje rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne zostaną złożone za miesiące wskazane we wniosku najpóźniej do 31 października br., wniosek o zwolnienie z opłacania należnych składek zostanie złożony nie później niż do 30 listopada br. Zwolnienie będzie przysługiwało niezależnie od tego czy zostały opłacone składki za wskazany we wniosku okres.(źródło informacji:turystyka@rp.pl)
dodał:  Giertler Aleksanderdata dodania:  2020-09-24, 16:44
 
Krynica-Zdrój unowocześnia wizerunek
Krynica-Zdrój – miasto Nikifora, Kiepury, wód zdrojowych – od kilka lat staje się nowoczesnym kurortem górskim. O Krynicy-Zdrój słyszeli wszyscy. Kurort ma historię sięgającą połowy XVI wieku, a od początków XIX znany jest już jako zdrój kąpielowy. Najbardziej żywiołowy rozkwit rozpoczął się w 1856 roku, gdy do Krynicy przybył Józef Dietl, profesor i kierownik Katedry Medycyny Wewnętrznej i Kliniki Lekarskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, który wraz z ekspertami opracował plan i stworzył najbardziej nowoczesne urządzenia uzdrowiskowe. Ta wielka postać jest uważana za ojca polskiej balneologii, leczenia higieniczno-dietetycznego oraz propagatora fizykoterapii. Efektem tych działań było m. in. powstanie Starych Łazienki Mineralnych, Starych Łazienek Borowinowych, Domu Zdrojowego czy drewnianej Pijalni Głównej wraz z deptakiem. Dużą rolę w rozwoju uzdrowiska odegrało przedłużenie w 1911 roku linii kolejowej, która wcześniej docierała tylko do Muszyny. Krynica stała się modnym, nieco snobistycznym miejscem pobytu i wypoczynku wielu sławnych Polaków, bywali tu m. in. J. Matejko, A. Grottger, H. Sienkiewicz, J.I.Kraszewski. Renoma uzdrowiska była kontynuowana, a nawet została spotęgowana po I wojnie światowej, już pod polskimi rządami. Bywali tu m. in. : L. Solski, H. Modrzejewska, W. Reymont, J. Tuwim, K.I.Gałczyński i J. Kiepura, który miał własną willę “Patria”. Szacuje się, że w 1938 roku przyjechało do Krynicy na wypoczynek i leczenie 40 tys. osób. Pomnik Jana Kiepury w Poznaniu/fot. JS Ten burzliwy rozwój przerwała II wojna światowa. Odbudowa i rozbudowa ruszyła w latach 60-tych ub. wieku, ale koncentrowano się głównie na bazie leczniczej i hotelowej, kosztem ogólnodostępnej infrastruktury towarzyszącej. Piękne rzeczy działy się natomiast w sferze kultury. Światowy rozgłos uzyskuje Nikifor Krynicki /właśc. Epifaniusz Drowniak/, zaliczany do grona najwybitniejszych malarzy prymitywistów. Od 1967 roku odbywają się Festiwale im. Jana Kiepury, którym wysoką międzynarodową rangę nadał od 1982 r. Bogusław Kaczyński. Pomnik Nikofora Krynickiego/fot. JS Po 1990 roku władze samorządowe opracowały program rewitalizacji i ewolucji Krynicy w nowoczesne i atrakcyjne dla turystów uzdrowisko, z bogatą ofertą leczniczą, rekreacyjną, turystyczną i sportową. Koncepcja ta zakładała zrównoważony rozwój tych wszystkich funkcji tak, aby było to miejsce, które przyciąga przez cały rok, zarówno kuracjuszy, jak i miłośników sportu i turystyki aktywnej, regionalnej kuchni czy też koneserów kultury i unikalnego dziedzictwa Beskidu Sądeckiego. Największe inwestycje, które wcześniej zrealizowano, to kolej gondolowa na Jaworzynę Krynicką wraz z trasami narciarskimi i hala sportowo–widowiskowa ze sztucznym lodowiskiem. Wytyczono również szereg tras rowerowych. Burmistrzem Krynicy-Zdrój jest od 2018 roku Piotr Ryba, który zamierza kontynuować politykę poszerzania turystycznej atrakcyjności uzdrowiska. Planuje, że w przyszłości będą tu przyjeżdżały różne kategorie turystów, którym trzeba zapewnić wszelkiego rodzaju atrakcje. Nad nowoczesnym wizerunkiem Krynicy ściśle współpracuje z Krynicką Organizacją Turystyczną, kierowaną na co dzień przez Daniela Lisaka. Ich marzeniem jest, aby już niedługo każdy mógł tu znaleźć coś interesującego dla siebie. Wąskim gardłem w napływie turystów jest dostępność komunikacyjna. Autobus z Krakowa jedzie do Krynicy prawie 3 godziny, pociąg ok. 5-ciu /!/ – ciekawe czy w roku 1911 jechał szybciej? Burmistrz głęboko wierzy, że za kilka lat przy pomocy władz wojewódzkich i ten problem uda mu się rozwiązać. Na razie nocne połączenia autobusowe z Warszawy zainaugurował “Polonus”. Wieża – nowy symbol Krynicy W tę wizję “uniwersalnej” Krynicy-Zdrój doskonale wpisuje się oddana do użytku w połowie ub. roku zjawiskowa Wieża widokowa, położona wśród koron drzew. Ta jedyna w Polsce unikalna drewniana konstrukcja o wysokości 49,5 m, zbudowana została się na szczycie stacji narciarskiej Słotwiny Arena (896 m n.p.m). Do podnóża Wieży można się dostać zarówno 6 osobową kolejką krzesełkową, jak też wejść spacerem utwardzoną drogą z atrakcyjnymi widokami. Dalej do szczytu prowadzi licząca 1030 m drewniana ścieżka, wzdłuż której można bliżej poznać okoliczną przyrodę, a także – dzięki 15 autorskim instalacjom edukacyjnym – historię regionu. W drodze powrotnej, szczególną atrakcją dla dzieci i młodzieży, jest możliwość skorzystania z 60-metrowej zjeżdżalni. Sama Wieża rzeczywiście robi wrażenie, a jej drewniana konstrukcja imponuje precyzją wykonania. W Polsce nie wszyscy jeszcze o niej zdążyli się dowiedzieć, ale prawdopodobnie już niedługo przebije popularnością inne atrakcje turystyczne Krynicy-Zdrój. /źródło informacji:portal WaszaTurystyka.pl
dodał:  admin data dodania:  2020-09-23, 10:04
 
1 października przestaje obowiązywać stworzony dla biur podróży przepis o „180 dniach”
Nowelizacja specustawy, wprowadzająca m.in. fundusz zwrotów dla biur podróży, wprowadza też termin końcowy obowiązywania przepisu o 180 dniach odroczenia zwrotu środków w przypadku, gdy do imprezy turystycznej nie doszło z powodu koronawirusa. Wprowadzenie tzw. Turystycznego Funduszu Zwrotów wprowadzono łącznie z zakończeniem od 1 października działania przepisu o „180 dniach”. Zgodnie ze specustawą uchwaloną w marcu, organizator turystyki miał dodatkowe 180 dni na zwrot wpłaconych przez klienta środków w przypadku, gdy do realizacji imprezy nie doszło z powodu koronawirusa. O fakcie tym poinformował fanpage Prawo i Turystyka. Nowelizacja ustawy wyznacza koniec tego terminu: „Powiadomienie przez podróżnego o odstąpieniu od umowy o udział w imprezie turystycznej lub powiadomienie o rozwiązaniu umowy o udział w imprezie turystycznej przez organizatora turystyki w trybie oraz ze skutkiem określonym w art. 15k ust. 1 możliwe jest do dnia 1 października 2020 r.” /źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl/
dodał:  admin data dodania:  2020-09-23, 10:00
 
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pismo Izby Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej
Odpowiedź Ministerstwa Finansów na pismo ITRP
dodał:   data dodania:  2020-09-21, 13:35
 
Wyrazy współczucia
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Męża Pani Marii Kulig członka Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Na ręce P. Marii Kulig i najbliższych składamy wyrazy głębokiego współczucia w tych trudnych chwilach - Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej.
dodał:  Borkowski Mariuszdata dodania:  2020-09-21, 11:03
 
Prośba Departamentu Turystyki Ministerstwa Rozwoju.
Szanowni Państwo, w związku z przyjęciem w dniu wczorajszym przez Sejm RP ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zwracam się do państwa z prośbą o przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 września 2020 r. pytań związanych ze stosowaniem ustawy (ze szczególnym uwzględnieniem pytań dotyczących teleinfomatycznej obsługi wypłat z Turystycznego Funduszu Zwrotów). Przesłane przez państwa pytania pomogą w przygotowaniu w najbliższym czasie Webinarium. Z poważaniem Sekretariat Departament Turystyki Ministerstwo Rozwoju tel. 22 244 31 72 sekretariatdt@mr.gov.pl www.gov.pl/rozwoj Realizując obowiązek informacyjny zawarty w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO") informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych jest Minister Rozwoju, z siedzibą w Warszawie (00-507) przy Pl. Trzech Krzyży 3/5. Kontakt z Administratorem: kancelaria.mpit@mpit.gov.pl . Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@mpit.gov.pl . Szczegółowe informacje o zasadach i przysługujących Pani/Panu prawach w związku z przetwarzaniem przez MR Pani/Pana danych osobowych znajdują się tu.
dodał:  admin data dodania:  2020-09-19, 9:50
 
Małopolska idealnym regionem na turystykę poza szlakiem
W ramach kampanii „Małopolska. Poznajmy się” wśród przedstawicieli branży turystycznej zostało przeprowadzone badanie ankietowe „Turystyka poza utartym szlakiem – sposób na bezpieczny wypoczynek” – 93 proc. badanych uważa, że Małopolska to dobry kierunek na poszukiwanie mniej popularnych szlaków. Turystyka poza utartym szlakiem 83 proc. małopolskich przedsiębiorców związanych z turystyką uważa, że pod wpływem pandemii zainteresowanie mniej popularnymi miejscami wzrosło, a 10 proc. twierdzi, że utrzymuje się ono na podobnym poziomie. Potwierdza to, że ostatnie miesiące sprzyjają rozproszeniu, a turyści celują w mniej oczywiste i rzadziej uczęszczane szlaki, miejsca oraz atrakcje. Badani wskazali najważniejsze argumenty przemawiające za odwiedzeniem Małopolski poza utartym szlakiem: – szansę na większy kontakt z przyrodą (78 proc.), – większe bezpieczeństwo w dobie pandemii (72 proc.), – większą satysfakcję z odkrywania miejsc, w których nie byli jeszcze znajomi (56 proc.). Dla prawie połowy ankietowanych wyprawy w mniej popularne miejsca dają szansę na niepowtarzalne wrażenia i nowe doświadczenia (49 proc.) oraz możliwość odkrycia prawdziwie regionalnej kuchni (47 proc.). 93 proc. ankietowanych uważa, że Małopolska to dobry kierunek na poszukiwanie mniej popularnych szlaków – Małopolska może poszczycić się najdłuższą siecią szlaków w Polsce, dodatkowo jest liderem w kraju pod względem liczby obiektów z certyfikatem „Obiekt bezpieczny higienicznie”. Jan Sabała, przewodnik tatrzański i ambasador kampanii „Małopolska. Poznajmy się”, powiedział: “Szukającym mniej popularnych miejsc polecam zawsze spojrzeć na mapę i wybrać szlak, na którym nie ma schroniska, kolejki górskiej ani transportu konnego. Dobrymi przykładami są Dolina Małej Łąki i Dolina Tomanowa w Tatrach Zachodnich. Ważna jest też pora wycieczki. Polecam wyjście w góry o godz. 6-7 rano, a na dłuższe trasy jeszcze wcześniej. Wtedy nawet w popularnych miejscach jest jeszcze w miarę pusto. Dodatkowo mamy największą szansę na ciekawą obserwację przyrodniczą, bo w środku dnia zwierzęta nie są aktywne w sąsiedztwie szlaków.” Pieszo i rowerem Badani oceniali również atrakcje, które w największym stopniu mogą przyciągnąć zwolenników mniej popularnych miejsc. Na pierwszym miejscu znalazły się piesze szlaki w Gorcach i Beskidach, tuż za nimi szlaki rowerowe, a jako następne uplasowały się kolejno – małopolskie winnice, szlaki do uprawiania sportów zimowych, parki rozrywki dla całej rodziny i oferta kulinarna. Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego, skomentował: “Małopolska bez wątpienia sprzyja turystyce poza utartym szlakiem. Szlaki piesze, trasy rowerowe, atrakcje dla całej rodziny czy kulinaria – jestem przekonany, że w każdej z tych dziedzin z łatwością znajdziemy polecenia Małopolan. Warto słuchać lokalnych mieszkańców, w końcu od kogo innego jak nie od nich otrzymamy równie rzetelne i sprawdzone rekomendacje? Zapraszam również na stronę internetową kampanii www.poznajmysie.malopolska.pl oraz na FB „Odkryj Małopolskę”, gdzie znajdą Państwo wiele inspiracji.” Najlepsze widoki Zdaniem przedstawicieli lokalnej branży, przyjeżdżając na wycieczkę poza utartym szlakiem, warto wybrać się m.in. na górę Kokocz na Pogórzu Ciężkowickim, Mogielicę, czyli najwyższy szczyt Beskidu Wyspowego, a także Gorlicką Golgotę, Turbacz i Lubań – w Gorcach. Innymi polecanymi miejscami z najlepszymi widokami były m.in. wieża widokowa w Iwkowej na górze Szpilówka, Leskowiec w Beskidzie Małym, Maciejowa w Gorcach, a także malowniczy widok spod bacówki na Wierchomli. Szlaki piesze, rowerowe i narciarskie Podążać nieutartym szlakiem rowerem, na nartach, a może pieszo? Spośród tych trzech kategorii, małopolska branża poleca także swoje mniej oczywiste typy. Ze szlaków rowerowych badani wyróżnili m.in: Szlak Orlich Gniazd, Spiską Pętlę, Karpacki Szlak, Południowo-Zachodni Szlak Cysterski oraz Szlak Wokół Tatr. Fani sportów zimowych koniecznie sprawdzić powinni: stację narciarską Laskowa-Ski, Kasina Ski, a także wyciągi i stacje narciarskie w Tyliczu oraz „Śnieżne trasy przez lasy”, czyli 80 km tras z panoramą na pasma Beskidów, Niskiego i Sądeckiego.(źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl). Jan Sabała podkreślił: “Jako przewodnik zauważam też, że wśród turystów zaczyna pojawiać się zainteresowanie mniej znanymi szlakami, spoza listy tatrzańskich standardów i rozwija się turystyka tematyczna, np. przyrodnicza.” Według opinii ankietowanych warto wybrać się m.in. na żółty szlak turystyczny, zwany „Szlakiem sadzonego jaja” w Muszynie, Małopolską Drogę św. Jakuba, Międzykulturowy Szlak Turystyczny Pogranicza Polsko-Słowackiego, a także szlak na Koziarz w Beskidzie Sądeckim.(źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2020-09-18, 18:43
 
Ustawa o pomocy dla branży turystycznej przyjęta przez Sejm 17 września 2020
Zgodnie z przewidywaniami, ustawa o pomocy dla branży turystycznej, została dzisiaj przyjęta przez Sejm. Już wczoraj komisja sejmowa odrzuciła wszystkie postulowane przez branżę dodatkowe rozwiązania oprócz tego, że zmieniono kryterium spadku przychodów z 80 proc. do 75 proc. Tym samy nie spełniły się nadzieje części branży turystycznej, że posłowie, wbrew opinii rządu zagłosują za poprawkami zaproponowanymi przez Senat. Od kilku tygodni akcja niektórych środowisk turystycznych mająca na celu wniesienie poprawek korzystnych dla jak największej grupy przedsiębiorców turystycznych. W stosunku do pierwotnego tekstu ustawy zmieniono dwie rzeczy: obniżono kwalifikujący do otrzymania pomocy próg spadku przychodów o 75 proc. oraz przyjęto poprawkę mówiącą o tym, że zwolnienie z ZUS przysługuje od lipca do września, a nie – jak proponowano pierwotnie – od czerwca do sierpnia.(źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2020-09-18, 18:32
 
Ratujmy Wycieczki Szkolne – ruszyła akcja edukacyjna wspierająca wyjazdy dla młodzieży
Rozpoczoł się nowy rok szkolny. Zarówno nauczycielom jak i rodzicom towarzyszy niepewność, co do tego, jak właściwie będzie wyglądała nauka w tym roku. Oprócz lekcji w klasach dla wielu uczniów ważną częścią programu nauczania były także szkolne wycieczki. Na wiosnę z powodu pandemii koronawirusa wiele wyjazdów się nie odbyło. Czy w roku szkolnym 2020/2021 także trzeba będzie zrezygnować z podróżowania? Dla wielu grup byłby to poważny cios. Dlatego powstała akcja #RatujmyWycieczkiSzkolne, która ma na celu popularyzację wycieczek dla młodzieży. Projekt ma na celu przekazywanie rzetelnych, praktycznych informacji na temat realizacji wyjazdów szkolnych w dobie pandemii. Organizatorom akcji zależy na tym, żeby tworzyć społeczność osób, którym zależy na wycieczkach i ułatwiać komunikację między nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, a także wieloma podmiotami zaangażowanymi w realizację wyjazdów jak biura podróży, hotele, parki rozrywki czy przewoźnicy. W tym celu powstała strona internetowa https://ratujmywycieczkiszkolne.pl/ oraz wydarzenie na Facebooku „Chcę pojechać na wycieczkę szkolną 2020/2021 (https://www.facebook.com/events/393718591603113/) Wiadomo że wycieczki szkolne w czasach pandemii kornawirusa będą wyglądać trochę inaczej niż w latach poprzednich. Wiele szkół wybierze bezpieczne wyjazdy krajowe zamiast dalekich wycieczek zagranicznych. Trzeba będzie także w szczególny sposób zadbać o bezpieczeństwo i pamiętać o nowym reżimie sanitarnym. Wielu nauczycieli ze zrozumiałych względów obawia się tej odpowiedzialności. Dlatego w ramach akcji edukacyjnej #RatujmyWycieczkiSzkolne przydatne informacje i porady przekażą ci, którzy w nowym reżimie sanitarnym funkcjonują już od wielu tygodni – obiekty noclegowe działające już od pierwszych dni maja czy biura podróży, które z powodzeniem realizowały obozy młodzieżowe i kolonie letnie według szczegółowych wytycznych od Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. W tej chwili na stronie https://ratujmywycieczkiszkolne.pl/blog/ można przeczytać między innymi jak zorganizować bezpiecznie transport i zakwaterowanie oraz jakie środki ostrożności stosują popularne parki rozrywki dla dzieci. W ramach akcji publikowane są także wywiady z nauczycielami z dużym doświadczeniem w organizacji wycieczek krajowych i zagranicznych. Swoje poparcie dla akcji zadeklarowała także Polska Izba Turystyki Młodzieżowej. Więcej informacji: https://ratujmywycieczkiszkolne.pl/
dodał:  admin data dodania:  2020-09-17, 11:15
 
Rzecznik MŚP: Zwolnienie z ZUS dla turystyki na pół roku
Adam Abramowicz nie pierwszy raz poparł postulaty branży turystycznej. Fot. materiały prasowe Przedsiębiorcy turystyczni, transportowi, hotelowi, organizatorzy targów i imprez artystycznych powinni być zwolnieni z ZUS od czerwca do końca roku – uważa Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz. Abramowicz wystosował pismo do przewodniczącej senackiej komisji gospodarki narodowej senator Marii Koc z prośbą o uwzględnienie w pracach nad ustawą zwaną mikrotarczą dla turystyki (pełna nazwa to „ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw”) postulatów zgłoszonych mu przez przedstawicieli organizacji i środowisk związanych z turystyką i nie tylko. Wymienia jako autorów prezesa Izby Turystyki Rzeczypospolitej Polskiej, prezesa Dolnośląskiej Izby Turystyki, prezesa Krakowskiej Izby Turystyki, prezesa Turystycznej Organizacji Otwartej, prezesa Stowarzyszenia Organizatorów Incentive Travel, a także przedstawicieli grupy na Facebooku pod nazwą Turystyka Forum i nieformalnej Oddolnej Inicjatywy Ratowania Turystyki i akcji społecznej Ich postulaty rozszerzają zakres działania (nie trzy miesiące, ale pół roku) i listę beneficjentów (nie tylko agenci turystyczni, piloci, sezonowi przewodnicy turystyczni, ale wielu innych) ustawy, która trafiła do Senatu kilka dni po uchyleniu jej przez Sejm i tam została skierowana do komisji gospodarki narodowej. Podczas posiedzenia senatorowie przerwali jednak obrady, zanim jeszcze dotarli do merytorycznych uwag o ustawie. Dzisiaj po południu mają je wznowić, a jutro cały Senat będzie głosować poprawki zaproponowane przez komisję. Postulaty poparte przez Adama Abramowicza to: 1) zwolnienie z opłacania składek ZUS takich grup zawodowych jak: organizatorzy turystyki (PKD: 79.12.Z), agenci turystyczni (79.11.A), pośrednicy turystyczni (79. I LB), pilotówci wycieczek i przewodnicy turystyczni (79.90.A), hotele i obiekty noclegowe (55. I OZ i 55.20.Z), pozostały transport lądowy pasażerski gdzie indziej niesklasyfikowany (49.39.Z),), działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C). Katalog obejmuje też PKD nie związane z turystyką: 77.39.Z (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dobór materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane), 93, 19.Z (pozostała działalność związana ze sportem), 90.01.Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych), 90.02,Z (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych), 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miejscach o zamkniętej przestrzeni), 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), 73.1 IZ (działalność agencji reklamowych), 82.30.Z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów), 63.12.Z. 2) nadanie prawa do świadczenia postojowego w tym samym okresie (czerwiec – grudzień 2020) przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą oznaczoną kodem PKD: 79.12.Z (działalność organizatorów turystyki), 79. I I .A (działalność agentów turystycznych), 79,11.B (działalność pośredników turystycznych), 79.90.A (działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych), 93.19.7, (pozostała działalność związana ze sportem), 55. I OZ (hotele i podobne obiekty zakwaterowania), 55.20.Z (obiekty noclegowe turystyczne i miej sca krótkotrwałego zakwaterowania), 49.39.Z (pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany), 52.29.C (działalność pozostałych agencji transportowych), 77.391 (wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane), 90.01 .Z (działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych), 90.02.1 (działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych), 93.29.A (działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych w pomieszczeniach lub w innych miej scach o zamkniętej przestrzeni), 93.29.B (pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana), 73.11 .Z (działalność agencji reklamowych), 82.30.z (działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów), 63.12.Z (działalność portali internetowych). 3) uwzględnienie przy postojowym spadku przychodów z miesięcy najważniejszych dla turystyki. Obecnie ustawa (artykułu 15zs l ) ogranicza możliwość uwzględnienia we wniosku o świadczenie postojowe spadku przychodu z innego miesiąca niż z poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku. (żródło informacji: Rzeczpospolita –turystyka.rp.pl)
dodał:  admin data dodania:  2020-09-10, 17:19
 
Rafał Czaja na czele Wielkopolskiej Izby Turystycznej
Do marca 2021 roku pełniącym obowiązki prezydenta Wielkopolskiej Izby Turystycznej został Rafał Czaja. Zastąpił on zmarłego niedawno Włodzimierza Kolata. Rafał Czaja z biura podróży Wilda Travel ma – według komunikatu zarządu WIT – kontynuować będzie działania poprzedniego prezydenta. Zarząd chce również, by WIT podejmowała nowe inicjatywy mające na celu rozwój oraz ochronę interesów branży turystycznej. Czaja będzie pełnił obowiązki prezydenta WIT do końca obecnej kadencji zarządu, czyli do marca 2021 roku.
dodał:  admin data dodania:  2020-09-10, 9:05
 
ZUS zwróci nadpłaty składek zabrane w ramach tarczy antykryzysowej
Zakład Ubezpieczeń Społecznych na nowo rozpatrzy złożone wnioski o zwolnienie ze składek ZUS dla wybranych przedsiębiorców za okres marzec - maj 2020 r. w celu zwrócenia widniejących na kontach płatników nadpłat. Przypomnijmy, tarcza antykryzysowa wprowadziła pełne bądź częściowe zwolnienie z opłacania składek wybrane firmy przez okres trzech miesięcy, tj. marca, kwietnia i maja 2020 r. Pierwotnie zwolnienie przysługiwało tylko najmniejszym firmom, zgłaszającym do 9 ubezpieczonych, a następnie rozszerzono je na większe firmy, które zgłaszały maksymalnie 49 ubezpieczonych (tutaj zwolniono z opłacania połowę wykazanej składki). Szerzej na ten temat pisaliśmy w artykule Tarcza antykryzysowa: Jak uregulować składki ZUS przy częściowym zwolnieniu. W celu skorzystania ze zwolnienia należało w terminie do końca czerwca 2020 r. złożyć w ZUS stosowny wniosek (na końcu przyjmowany wyłącznie elektronicznie). Wydawałoby się, że przedsiębiorca wnioskujący do ZUS mógł od niego uzyskać informację o pełnym zwolnieniu, połowicznym (w przypadku większych firm) bądź o odrzuceniu wniosku. Praktyka okazała się jednak w wielu przypadkach inna. Otóż ZUS ograniczał stosowanie zwolnienia, gdy na koncie płatnika występowała nadpłata składek. Organ w pierwszej kolejności nadpłaty takie zaliczał na poczet zaległych składek, zaś zwolnienie stosował wyłącznie w stosunku do różnicy pomiędzy składami zadeklarowanymi a nieopłaconymi po uwzględnieniu nadpłaty. ZUS zwolnił Cię z zapłaty składek na mocy tarczy antykryzysowej, ale jednocześnie zabrał występującą na Twoim koncie nadpłatę? Teraz się to zmieni. 20 września 2020 r. wejdą w życie przepisy, na mocy których nadpłata zostanie przywrócona. Przykład Załóżmy, że przedsiębiorca, opłacający składki wyłącznie za siebie (1 431,48 zł miesięcznie), posiadał w ZUS nadpłatę w kwocie 600 zł. W ramach tarczy antykryzysowej ZUS zastosował zwolnienie nie w wysokości 1 431,48 zł, a 831,48 zł. Występująca nadpłata została przez organ zaliczona na poczet pokrycia należnych składek A zostawianie pewnych kwot nadpłat na koncie ZUS, zwłaszcza w przypadku podatników prowadzących działalność na własne imię i nazwisko bądź w formie spółki osobowej – jest częstą praktyką, mającą ich zabezpieczyć przed ewentualnymi niedopłatami, które rzutują na prawo do świadczenia chorobowego. Jak podkreślał ZUS, jedynym sposobem na „ochronę” takiej nadpłaty było wystąpienie z wnioskiem o jej zwrot. Jak przekonywał ZUS, obecnie nie ma prawnej możliwości odzyskania tak nadpłaconych pieniędzy. To się jednak zmieni. Art. 10 z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 poz.1423) mówi bowiem, że W przypadku złożenia do dnia 30 czerwca 2020 r. wniosku o zwolnienie z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek, o których mowa w art. 31zo ustawy zmienianej w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym, zwalnia się z obowiązku opłacenia należnych składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r., w wysokości określonej w art. 31zo, także wówczas, gdy składki te zostały opłacone lub na poczet tych składek Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaliczył z urzędu nienależnie opłacone składki. Opłacone składki lub zaliczone z urzędu nienależnie opłacone składki podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266, 321, 568, 695, 875 i 1291). Zwolnieniu z obowiązku opłacenia podlegają należne składki wykazane w deklaracji rozliczeniowej za marzec, kwiecień i maj 2020 r. znane na dzień ponownego rozpatrzenia wniosku o zwolnienie z opłacenia składek. Przytoczona regulacja zacznie obowiązywać 20 września 2020 r. Na stronie ZUS czytamy: „(…) ZUS z urzędu (bez dodatkowego wniosku) ponownie rozpatrzy wnioski o zwolnienie z opłacania składek złożone do 30 czerwca przez płatników, którzy: posiadali nadpłatę, lub dokonali płatności składek, które pokryły składki za okresy objęte złożonym wnioskiem. Wnioski te zostaną rozpatrzone nawet wtedy, gdy wcześniej ZUS odmówił zwolnienia z opłacania składek. Przepisy wchodzą w życie 20 września 2020 r. Po tym terminie możliwe będzie umorzenie składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej. Płatnicy, którzy na wskazany w przepisach dzień: zgłosili do ubezpieczeń społecznych poniżej 10 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 100 proc. składek należnych, zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych, będą mogli uzyskać umorzenie w wysokości 50 proc. składek należnych. Jeżeli w związku z umorzeniem składek powstanie nadpłata, to zostanie ona zaliczona na poczet przyszłych składek lub będzie podlegać zwrotowi na wniosek płatnika. W związku ze zmianą przepisów nie należy składać do ZUS wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy (ZUS rozpatrzy sprawę z urzędu – bez ponownego wniosku) ani o zwrot nadpłaty (o zwrot będzie można wystąpić po ustaleniu wysokości umorzenia tj. po 20 września 2020 r.). O zwolnieniu z opłacania składek lub jego nowej wysokości ZUS poinformuje na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS lub przekaże pismo za pośrednictwem poczty.(…)” Reasumując po wejściu w życie nowych regulacji ZUS na nowo rozpatrzy wnioski o zwolnienie ze składek i rozpatrzy je bez uwzględniania występujących nadpłat. Czynności te przeprowadzi z urzędu.(źródło informacji:portal eGospodarka.pl )
dodał:  admin data dodania:  2020-09-09, 18:53
 
Małopolska startuje z nową akcją promocyjną
Kampania „Małopolska. Poznajmy się” ma na celu aktywizację mieszkańców Polski do realizacji podróży turystycznych do Małopolski oraz ukazanie regionu jako idealnego miejsca do wypoczynku w duchu „slow”, czyli niespiesznego, uważnego podróżowania. Kampania zachęca do odkrywania wielu niesamowitych miejsc, o których nie każdy słyszał i udowadnia, że moda na Małopolskę trwa przez cały rok. Witold Kozłowski, Marszałek Województwa Małopolskiego, powiedział: “Dzieci i młodzież mieszkające w Małopolsce poznają bliżej swój region dzięki wycieczkom organizowanym w ramach projektu „Odkrywam Małopolskę”. Realizując wyjazdy dla uczniów szkół podstawowych z blisko 100 gmin, dajemy im szansę na poznanie naszego regionu, tradycji, historii oraz podziwianie zabytków kultury i piękna przyrody. Ponadto mamy na celu wsparcie branży turystycznej: przewoźników, przewodników, lokalnych wytwórców, właścicieli obiektów noclegowych oraz instytucje kultury i nauki.” Grzegorz Biedroń, prezes Małopolskiej Organizacji Turystycznej, dodał: “Małopolska jest liderem w skali kraju pod względem liczby obiektów noclegowych, które uzyskały certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej „Obiekt bezpieczny higienicznie”. Pochwalić się nim może już ponad 306 miejsc. Turyści wypoczywający w tym regionie, mogą czuć się pewni, że branża staje na wysokości zadania i wdraża szczególne środki bezpieczeństwa w związku z epidemią COVID-19. To jednak nie jedyny certyfikat, na jaki będą mogli zwracać uwagę goście. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób odwiedzających Małopolskę, Krakowska Izba Turystyczna przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego opracowała Certyfikat „Małopolska – Bezpieczna Turystyka”. Wszelkiego rodzaju obiekty, hotele i atrakcje turystyczne dzięki certyfikatom wyróżniają się na tle konkurencji i wzbudzają większe zaufanie turystów, którzy zwracają szczególną uwagę na bezpieczeństwo w związku z epidemią COVID-19. Podmioty zainteresowane uzyskaniem Certyfikatu „Małopolska – Bezpieczna Turystyka” od 12 sierpnia 2020 r. mogą aplikować przez dedykowaną stronę: www.cmbt.pl. Ważnym elementem są kampanie promujące bezpieczeństwo w górach. Województwo Małopolskie przekazało spore środki na rzecz TOPR i GOPR wspierając doskonałych, małopolskich ratowników górskich. A od tego miesiąca Małopolska Organizacja Turystyczna wraz z Ministerstwem Rozwoju prowadzi kampanię „W małopolskich górach bezpieczniej!”. Tomasz Urynowicz, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego, skomentował: “Kampania wpisuje się w trend odpowiadający na potrzeby osób poszukujących odpoczynku w mniej zatłoczonych, ale równie fascynujących miejscach, niż znane im do tej pory lokalizacje. Małopolska obfituje w mnóstwo nieoczywistych atrakcji – to wyśmienity region do zaplanowania wyjazdu nie tylko na weekend, ale również na dłuższy urlop poza utartymi szlakami, także poza sezonem wakacyjnym. Kampania skupia się na promocji walorów przyrodniczych i krajobrazowych, rodzinnego wypoczynku, turystyki rowerowej, kulinariów oraz różnorodnych sportów, w tym zimowych, bo sposobów na poznawanie regionu jest wiele. Małopolskę poza utartym szlakiem przedstawią Państwu ambasadorzy – mieszkańcy regionu, którzy wcielą się w rolę lokalnych przewodników.” źródło informacji:portal WaszaTurystyka.pl
dodał:  admin data dodania:  2020-08-30, 11:16
 
Włodzimierz Kolat Prezydent Wielkopolskiej Izby Turystycznej nie żyje
Z ogromnym smutkiem, żalem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o nagłym i niespodziewanym odejściu na zawsze Włodzimierza Kolata - Prezydenta Wielkopolskiej Izby Turystycznej. W roku 2005 objął funkcje Prezydenta Wielkopolskiej Izby Turystycznej, przedsiębiorca w branży turystycznej, od zawsze związany z turystyką. W 1991 roku założył własne przedsiębiorstwo transportowe, obsługując głównie przewozy międzynarodowe. W 1992 roku był członkiem założycielem Wielkopolskiej Izby Turystycznej. Włodzimierz Kolat cieszył się dużym uznaniem i autorytetem w branży turystycznej to też wielokrotnie był uhonorowany licznymi odznaczeniami i wyróżnieniami m.in: Odznaką Za Zasługi dla Turystyki,Odznaką Zasłużony dla Województwa Wielkopolskiego i wieloma innymi. W latach 2005-2008 brał czynny udział w seminariach i panelach na Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju,których organizatorem była Nowosądecka Izba Turystyczna. Zapamiętamy Włodzimierza Kolata Prezydenta jako osobę niezwykle zaangażowaną w sprawy branżowego samorządu gospodarczego turystyki, zawsze pełnego pomysłów i inicjatyw, pomocny i uczynny w wielu sprawach. Długo będzie się trudno pogodzić z Jego odejściem.Będzie Go bardzo brakować. Niech odpoczywa w pokoju po trudach działalności na rzecz innych.Zonie znakomitej Jego towarzyszki życia i Synowi składamy wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w czwartek 27 sierpnia o godzinie 11.00 na cmentarzu Górczyńskim w Poznaniu.


dodał:  admin data dodania:  2020-08-24, 11:56
 
Sądecki Laur Turystyczny 2020
Szanowni Państwo!

Nowosądecka Izba Turystyczna serdecznie zaprasza do udziału w XXI edycji konkursu "Sądecki Laur Turystyczny 2020" w następujących kategoriach:
1. ośrodków wypoczynkowo-uzdrowiskowych
2. podmiotów świadczących usługi hotelarskie
3. organizatorów turystycznych
4. około turystycznej:
        za najlepszą inicjatywę i ofertę około turystyczną w 2020 roku (z uwzględnieniem imprez, wydarzeń, kulinariów)
  oraz
        za najlepszą ofertę w zakresie turystyki wiejskiej na Sądecczyźnie w 2020 roku, ze szczególnym uwzględnieniem agroturystyki
5. osobowość sądeckiej turystyki

Konkurs trwa od 06.08 do 21.09.2020r.

W tym okresie prosimy o przesyłanie wypełnionych kart zgłoszeniowych na adres:
Nowosądecka Izba Turystyczna
Rynek 19
33-300 Nowy Sącz
e-mail: nit@onet.eu

W załącznikach:
1. Regulamin konkursu
2. Karta zgłoszeniowa

        Serdecznie zapraszamy!
dodał:  admin data dodania:  2020-08-21, 22:50
 
Serdecznie zapraszamy do nowej grupy na Facebooku: „Małopolska branża turystyczna – poznajmy się!”
Szanowni Państwo! W ramach krajowej kampanii promocyjnej rozpoczętej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, mającej na celu zwiększenie podróży turystycznych do Małopolski, tworzona jest grupa na Facebooku "Małopolska branża Turystyczna - poznajmy się" zrekrutowana z przedstawicieli branży turystycznej Małopolski, której celem jest realizacja wspólnych działań promocyjnych. Chcemy, aby grupa była miejscem spotkań i wymiany doświadczeń pomiędzy branżą turystyczną, samorządem województwa małopolskiego i instytucjami działającymi w turystyce, którzy chcą działać na rzecz rozwoju i aktywizacji czasu wolnego. Grupa Facebookowa jest częścią startującej kampanii „Małopolska. Poznajmy się!”, której celem jest aktywizacja mieszkańców Polski do realizacji podróży turystycznych do Małopolski. Kampania „Małopolska. Poznajmy się!” to doskonała okazja do promocji Państwa obiektów i ofert. Wiemy, że tworzycie nowe propozycje wycieczek, unowocześniacie swoje obiekty i oferty, kreujecie rozwiązania ułatwiające podróże w czasie pandemii. Podzielcie się z nami swoimi osiągnięciami, pomysłami i ofertami. Najlepsze zaprezentujemy całej Polsce! Jak dołączyć do grupy? 1. Bezpośrednio klikając w link: https://www.facebook.com/groups/575202526491114/ lub 2. Wpisując w pole wyszukiwania na Facebooku nazwę grupy: „Małopolska branża turystyczna – poznajmy się!” Grupa przeznaczona jest dla przedstawicieli branży turystycznej i ma charakter zamknięty, więc aby wyświetlić jej zawartość, należy wysłać prośbę o dołączenie klikając przycisk „+Dołącz do grupy”. Zachęcamy do dołączenia wszystkie zainteresowane podmioty. Liczymy na Państwa aktywność – pokażmy piękno Małopolski od nieznanej dotąd strony, pochwalmy się razem lokalnymi sekretami, a przede wszystkim - poznajmy się! 
dodał:  admin data dodania:  2020-08-06, 12:19
 
Jak korzystać z bonu turystycznego: poradnik dla przedsiębiorców
Ustawa o bonie turystycznym weszła w życie 18 lipca. Przedsiębiorcy turystyczni żywo interesują się możliwością przyjmowania tej formy płatności od klientów. Pojawia się mnóstwo pytań o to, w jaki sposób będzie można znaleźć się na liście firm uprawnionych do korzystania z bonu turystycznego. Publikujemy garść pytań i odpowiedzi przygotowanych przez Polską Organizację Turystyczną. 1. Kto będzie mógł korzystać z bonu – jakie warunki musi spełnić przedsiębiorca? Jakie mieć zaświadczenia, wpisy do rejestrów? Możesz przyjmować płatności bonem, jeśli jesteś przedsiębiorcą turystycznym lub prowadzisz organizację pożytku publicznego i realizujesz usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Polski. Do przyjmowania bonu uprawnione są legalnie działające podmioty, wpisane do odpowiednich rejestrów: Krajowy Rejestr Sądowy, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Centralna Ewidencja i Wykazy w Turystyce, Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych, Centralny Wykaz Obiektów Hotelarskich, Ewidencja Skategoryzowanych Obiektów Noclegowych (prowadzona przez marszałków województw), Ewidencja Pól Biwakowych (prowadzona przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast), Ewidencja innych obiektów. Podmioty przy rejestracji składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. Aby przyjmować płatność bonami, trzeba zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Następnie złożyć oświadczenie jako przedsiębiorstwo turystyczne lub organizacja pożytku publicznego. Wszystkie dane, które musi podać przedsiębiorca wypisane są w ustawie 2. W jaki sposób będzie weryfikowane będą uprawnienia podmiotu do przyjmowania bonu? POT będzie dokonywać czynności sprawdzających, które mają na celu weryfikację zgodności podanych danych ze stanem faktycznym. Kontrole będą wyrywkowe. POT może żądać od przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego przedstawienia: • zaświadczenia potwierdzającego spełnienie obowiązku, o którym mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych: Art.38.1. Zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów dokonuje, kategorię nadaje oraz prowadzi ich ewidencję marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego, z zastrzeżeniem ust. 2.Zaszeregowania pól biwakowych dokonuje i prowadzi ich ewidencję wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia.3.Ewidencję obiektów, o których mowa w art. 35 ust. 2 i 3, prowadzi wójt (burmistrz, prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce ich położenia (Czyli chodzi o potwierdzenie, że obiekt jest wpisany do określonego rejestru / ewidencji) • dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby, o której mowa w art. 8 ust. 2 pkt 10 do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego. Czyli: imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego. 3. Co musi krok po kroku zrobić firma, żeby znaleźć się na liście podmiotów, w których można płacić bonem? Trzeba zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Następnie złożyć oświadczenie jako przedsiębiorstwo turystyczne lub organizacja pożytku publicznego. Przedsiębiorca musi mieć profil na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz złożyć tam oświadczenie. Aby złożyć oświadczenie w zakładce „Ogólny”, kliknij na „Dokumenty i wiadomości”, „Dokumenty robocze”, „Utwórz nowy” i wybierz „Oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny”. Podaj dane podmiotu turystycznego i podpisz oświadczenie (PBT – oświadczenie przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego w celu przystąpienia do programu Polski Bon Turystyczny). Oświadczenie to można podpisać profilem PUE, podpisem kwalifikowanym, podpisem osobistym (e-dowód), profilem zaufanym. Jeśli zarejestrowałeś podmiot turystyczny, stajesz się managerem profilu dotyczącego przyjmowania płatności za pomocą bonu. Wskazujesz jednego lub wielu recepcjonistów, którzy będą obsługiwali płatność za pomocą bonu. Możesz wskazać również dodatkowych managerów. 4. Czy wystarczy zarejestrować się w PUE ZUS czy również trzeba oddzielnie zgłaszać się do POT? Wystarczy zarejestrować się w PUE ZUS. Polska Organizacja Turystyczna (POT) na www.pot.gov.pl zamieszcza listę przedsiębiorców turystycznych oraz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu, którą otrzymuje od ZUS. Lista jest aktualizowana. 5. Od kiedy można się zacząć rejestrować, a kiedy przyjmować płatności? Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju. Obecnie nie jest znana data, od której będzie można dokonać rejestracji. 6. W jaki sposób będzie w praktyce wyglądała płatność bonem? Jak przedsiębiorca ma go „przyjmować” od klienta i w jaki sposób go rozliczać? Jeśli osoba uprawniona aktywuje bon na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, otrzyma mailem kod obsługi płatności. Ten kod może także sprawdzić na swoim profilu na PUE. Musi Ci podać ten kod, gdy płaci za usługę hotelarską, a następnie kod potwierdzający płatność, który otrzyma SMS-em w momencie transakcji. 7. Co konkretnie przedsiębiorca ma zrobić z tym kodem? Gdzieś wprowadzić, do PUE ZUS czy gdzieś wysłać? Trzeba wprowadzić go w PUE ZUS. Uprawniona firma loguje się na PUE ZUS, gdzie otrzymuje platformę do weryfikacji i akceptacji bonów – po podaniu unikalnego kodu SMS i nr bonu (to dostaje od klienta) wpisuje wartość do wykorzystania i akceptuje. 8. Skąd będą szły wypłaty, z ZUS? W jakim terminie będzie rozliczany bon? Po wykonaniu usługi? Ile trzeba będzie czekać na przelew? ZUS zrobi przelew w ciągu 14 dni od przyjęcia płatności za pomocą bonu (na rachunek, który podałeś przy rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych ZUS). 9. Co z przedsiębiorcami, którzy mają np. odroczone składki ZUS? Czy to ma wpływ na możliwość zarejestrowania się w programie? Odroczone składki ZUS nie mają wpływu na możliwość rejestracji do programu. 10. Czy aby korzystać z bonu firma musi mieć „czystą” sytuację podatkową? Czy może mieć jakieś zaległości? Może mieć zaległości. Musi być legalnie działającym podmiotem, wpisanym do odpowiednich rejestrów. Podmioty przy rejestracji składają oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej. 11. Co z firmami działającymi w Polsce, które mają zagraniczny kapitał właścicielski? Można u nich realizować bon turystyczny. Warunkiem jest, aby proponowana usługa była realizowana na terenie kraju. 12. W jaki sposób powinna zarejestrować się firma, która ma np. sieć obiektów noclegowych należących do jednego właściciela? Rejestruje się podmiot, a nie konkretny obiekt. W przypadku grupy kapitałowej rejestruje się podmiot, który jest właścicielem obiektu. 13. Co z touroperatorem, który ma własne salony sprzedaży, jak powinien je zarejestrować? W systemie należy zarejestrować podmiot a nie poszczególne salony sprzedaży. 14. Jak należy zarejestrować zewnętrzną sieć sprzedaży np. salony franczyzowe mające oddzielną osobowość prawną? Rejestruje się podmiot, który jest właścicielem obiektu a nie franczyzodawca. 15. Czy data rejestracji firmy ma znaczenie? Czy jeśli ktoś chce teraz założyć biuro podróży, będzie mógł przyjmować płatność bonem? Data rejestracji firmy nie ma znaczenia. 16. Do kogo przedsiębiorca powinien zgłaszać problemy techniczne i pytania – do POT czy do ZUS? źródło: portal: WaszaTurystyka.pl Problemy techniczne należy zgłaszać na infolinię ZUS. 17. Co ma zrobić przedsiębiorca, krok po kroku, jeśli klient rezygnuje z usługi częściowo opłaconej bonem, a co wtedy gdy w całości opłaconej bonem? To zależy od ustaleń przedsiębiorcy z klientem i warunków rezerwacji. Jeśli określił wcześniej, że usługa jest bezzwrotna, nie musi zwracać pieniędzy.
dodał:  admin data dodania:  2020-07-24, 9:50
 
Sejm uchwalił ustawę o bonie turystycznym
500-złotowy bon turystyczny otrzymają korzystający z programu 500+ i dodatków opiekuńczych – zakłada uchwalona w piątek przez Sejm prezydencka ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Za ustawą głosowało 424 posłów, przeciw – 16, wstrzymało się 12. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, będzie można nim płacić za hotele lub imprezy turystyczne do 31 marca 2022 r. jak donosi PAP, teraz ustawa trafi do Senatu. Ustawa określa zasady przyznawania i realizacji świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego „świadczeniem w formie bonu”, oraz dodatkowego świadczenia w formie Polskiego Bonu Turystycznego, zwanego „dodatkowym świadczeniem w formie bonu”. Polski Bon Turystyczny to dokument elektroniczny potwierdzający uprawnienie do świadczenia w formie bonu lub dodatkowego świadczenia w formie bonu. Świadczenie w formie bonu będzie wynosić 500 zł na każde dziecko. Bon nie będzie podlegał wymianie na gotówkę, inne prawne środki płatnicze ani na inne środki wymiany. Za pomocą bonu będzie można dokonać płatności za usługę hotelarską lub imprezę turystyczną. Prawo do dokonywania płatności za pomocą bonu wygasa 31 marca 2022 r. Zgodnie z ustawą, uprawnienie do otrzymania bonu będzie przysługiwać beneficjentom programu społecznego 500+, a także beneficjentom dodatków, czyli wszystkim tym osobom, które w dniu wejścia w życie ustawy mają przyznane prawo do tych świadczeń lub dodatków oraz którym prawo to zostanie przyznane w okresie od dnia następującego po dniu wejścia w życie ustawy do dnia 31 grudnia 2021 r. W ustawie zapisano, że na dziecko niepełnosprawne przysługuje jedno świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie bonu w wysokości 500 zł. W czasie II czytania poseł PiS Urszula Rusecka złożyła wniosek o przejście do III czytania bez odsyłania do komisji poprawek i wniosków, złożonych w II czytaniu. Sejm ten wniosek w głosowaniu poparł. W czasie II czytania poprawki zgłosiły wszystkie oprócz PiS kluby oraz koło poselskie Konfederacji. KO zgłosiło ich 16, jak argumentował w imieniu klubu Ireneusz Raś – poprawki sprawią, że „bon będzie miał charakter powszechny”. Lewica postulowała w swoich m.in. podniesienie wartości bonu do 1000 zł. Modyfikację rozwiązań zaproponował też klub PSL-Kukiz’15. Odpowiadając na pytania i wystąpienia klubów w imieniu autora ustawy prezydencki minister Paweł Mucha oświadczył, że prezydent Andrzej Duda realizuje obietnice i podejmuje wyzwania. Wiemy, że wsparcie dla branży jest potrzebne stąd prezydent niezwłocznie podjął działania.(…) To są rozwiązania konsultowane ze środowiskiem przedsiębiorców – mówił Mucha. To wsparcie jest optymalne i ma podwójne umocowanie, bo jednocześnie to wsparcie dla rodziny i dla przedsiębiorców – dodał. Minister rozwoju, wicepremier Jadwiga Emilewicz oświadczyła z kolei, że „jesteśmy gotowi, aby w trzecim tygodniu lipca pierwsze płatności były realizowane”. Wszelkie środki pomocowe zapewne nie będą wystarczające i kompletne, dlatego to nie jest nasze ostatnie słowo w zakresie branży turystycznej stwierdziła Emilewicz. Wskazała, że być może program zostanie przedłużony na kolejne lata.(źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2020-06-22, 16:34
 
Nowe obietnice Ministerstwa Rozwoju po spotkaniu z branżą turystyczną.Wystąpienie Jadwigi Emilewicz po spotkaniu z przedsiębiorcami
Ze strony Ministerstwa Rozwoju pojawił się zarys propozycji pomocowych skierowanych do przedsiębiorców turystycznych. O szczegółach rozmawiała dziś wicepremier Jadwiga Emilewicz oraz zaproszeni przez nią przedstawiciele branży turystycznej i eventowej. Przedsiębiorcy mają otrzymać wsparcie płynnościowe oraz dostęp do kredytów, touroperatorzy – wsparcie w otrzymaniu gwarancji ubezpieczeniowej oraz pomoc w uporaniu się ze zwrotami pieniędzy dla klientów. Zapowiadane tydzień temu spotkanie w sprawie pomocy dla branży turystycznej przyniosło kilka konkretnych pomysłów na pomoc, jednak nadal bez szczegółowych rozwiązań. Pokrótce podsumowuje je na Twitterze wicepremier Jadwiga Emilewicz. TFG pomoże w zwrotach dla klientów “Rozmawiano o wsparciu płynnościowym dla organizatorów turystyki. Pojawiła się perspektywa wprowadzenia dobrego rozwiązania problemu zwrotu środków dla klientów – spłaty być może będą kredytowane przez Turystyczny Fundusz Gwarancyjny. TFG weźmie kredyt i udzieli touroperatorom pożyczek na spłaty Pojawił się też pomysł na reasekurację gwarancji ubezpieczeniowych dla touroperatorów. Ubezpieczyciel Kuke SA, dysponujący funduszami europejskimi, ma przygotować kredyty na gwarancje i ma być ich reasekuratorem” – dowiadujemy się od wiceprezesa PIT Andrzeja Kindlera. W spotkaniu brali udział przedstawiciele BGK ARP, które, jak relacjonował szef sztabu TUgether Bartosz Bieszyński, “przedstawiły dodatkowe możliwości udzielenia kredytów i wsparcia spłaty rat leasingu.” Branża eventowa może uzyskać zmniejszenie VAT na usługi konferencyjne i kongresowe, a także dostęp do funduszu grantowego na projekty prowadzone w innych krajach UE. Udrożnić dostęp do kredytów bankowych Poruszono również temat braku dostępu do kredytów bankowych, mimo gwarancji z BGK. Problem ma zostać rozwiązany poprzez porozumienie BGK z bankami. Te ostatnie mają przyjąć inne kryteria oceny zdolności kredytowej podmiotów turystycznych. “Będziemy także, do tego się zobowiązaliśmy, przygotowywać specjalny pakiet, który będziemy chcieli notyfikować w komisji Europejskiej, właśnie dla tej branży. W tym pakiecie zawrzemy szczególne rozwiązania dla tych najmniejszych podmiotów działających w branży: przewodników, pilotów wycieczek, agentów. To będzie wymagało nieco więcej pracy, ale jesteśmy na to gotowi” – zadeklarowała Jadwiga Emiliewicz. W przyszłym tygodniu ma odbyć się kolejne spotkanie robocze. Branża turystyczna nadal czeka na wdrożenie konkretnych rozwiązań.Źródło informacji: (portal:WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2020-06-17, 8:47
 
Odeszła Helena Luboń - właścicielka Domu Wczasowego "Rydz" z Łopaty Polskiej w Żegiestowie-Zdroju
Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci w dniu dzisiejszy Koleżanki Heleny Luboń zasłużonej działaczki NIT z Żegiestowa Zdrój. Będziemy ją wspominać jako człowieka o dużym cieple i otwartości na sprawy innych. Koleżankę pełną humoru, uczynną i życzliwą, ambasadorkę Dolina Popradu a w szczególności Żegiestowa-Zdrój.
Rodzinie i Najbliższym przekazujemy wyrazy szczerego współczucia.
Zarząd NIT.

dodał:  admin data dodania:  2020.06.16 13:33
 

zmiana aktualności
NIT
.:Copyright © 2007 by wiśnia:.
ostatnia aktualizacja 2012.07.20