6 Marzec 2021, imieniny obchodzą: Róża, Wiktor, Jordan


Nasz adres:
ul. Rynek 19
33-300 Nowy Sącz
tel. +48 18 547-54-74
e-mail: nit@onet.eu
GG: 28766416
Skype: nitbiuro

Zarabiaj na turystyce


odznaczenie
W dniu 11.10.2005 Minister Gospodarki i Pracy nadal Nowosadeckiej Izbie Turystycznej odznake "Za Zaslugi dla Turystyki"


Aktualności
Aktualności dla członków NIT

Rządowa pomoc dla branży turystycznej - DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2021r.Poz. 371 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021r.
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 lutego 2021r.Poz. 371 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 26 lutego 2021r.w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 na podstawie art.15 ggb ust.1, art.15zt ust.1, art.15zze5ust.1 oraz art.31zy ust.1 ustawy z dnia 2marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz.1842, z późn. zm.1))zarządza się, co następuje:Rozdział 1Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy §1.1. Przyznaje się świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy na zasadach określonych wart.15gga ustawy z dnia 2marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, zwanej dalej „ustawą oCOVID-19”, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału, przedsiębiorcy w rozumieniu art.4ust.1 lub 2 ustawy z dnia 6marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z2021r. poz.162), który na dzień 30listopada 2020r. prowadził działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z, którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r. 2.Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust.1, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020r. § 2.Przedsiębiorca w treści oświadczeń, o których mowa wart.15 gga ust.6 pkt 2 i 3 ustawy o COVID-19, zawiera odpowiednio informacje oprowadzeniu na dzień 30 listopada 2020r. działalności gospodarczej,w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu niższego co najmniej o 40% od złożenia wniosku przychodu niższego co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r.§3.Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o których mowa w§1ust.1,mogą być składane do dnia 31marca 2021r. Rozdział 2. Świadczenia postojowe§4.1. Przyznaje się świadczenie postojowe lub ponowne świadczenie postojowe, na zasadach określonych wart.15zq–15zs i art.15zu–15zza ustawy o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału, osobie, 1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2020r. poz.2112, 2113, 2123, 2157, 2255, 2275, 2320, 2327, 2338, 2361 i2401 oraz z 2021r. poz.11, 159 i180. Dziennik Ustaw–2–Poz. 371októrej mowa wart.15zq ust.1pkt1tej ustawy, prowadzącej na dzień 30listopada 2020r. pozarolniczą działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:1)47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z,2)91.02.Z,3)49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C,82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa w art.2 pkt1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. z2020r. poz.1662), lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01.Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z,której przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r.2.Oceny spełnienia warunku, o którym mowa w ust.1, w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020r.3.Przy ustalaniu prawa do świadczenia postojowego lub ponownego świadczenia postojowego nie uwzględnia się warunków wskazanych w art.15zq ust.4 pkt1 i 2 i ust.7 ustawy o COVID-19.§ 5.Na podstawie niniejszego rozporządzenia świadczenie przysługuje:1)jednokrotnie –w przypadku, o którym mowa w § 4 ust.1 pkt1;2) maksymalnie dwukrotnie –w przypadku, o którym mowa w§4ust.1 pkt 2;3)maksymalnie trzykrotnie –w przypadku, o którym mowa w & 4ust.1 pkt3.§6.Osoba, o której mowa w § 4ust.1, w treści oświadczenia, o którym mowa wart.15zs ust.3pkt4lit.c ustawy oCOVID-19, zawiera informacje o nieposiadaniu innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, oprowadzeniu na dzień 30listopada 2020r. działalności gospodarczej, o której mowa odpowiednio w§4ust.1pkt1, 2 albo 3, oraz o uzyskaniu w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku przychodu o co najmniej 40% niższego w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r.Rozdział 3Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej § 7.1. Nadaje się staroście uprawnienie do udzielenia dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art.15zze4 ustawy o COVID-19, z uwzględnieniem przepisów niniejszego rozdziału, mikroprzedsiębiorcy i małemu pry turystycznejzedsiębiorcy, o których mowa odpowiednio w art.7 ust.1 pkt1 i2 ustawy z dnia 6marca 2018r. –Prawo przedsiębiorców, którzy na dzień 30listopada 2020r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami:1)47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 91.02.Z,2)49.39.Z, 52.23.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.14.Z, 59.20.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, 85.59.A, 85.59.B, 86.10.Z w zakresie działalności leczniczej polegającej na udzielaniu świadczeń w ramach lecznictwa uzdrowiskowego, o którym mowa wart.2pkt1 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, lub realizowanej w trybie stacjonarnym rehabilitacji leczniczej, 86.90.A, 86.90.D, 90.01Z, 90.02.Z, 90.04.Z, 93.11.Z, 93.13.Z, 93.19.Z, 93.21.Z, 93.29.A, 93.29.B, 93.29.Z, 96.01.Z, 96.04.Z–których przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub we wrześniu 2020r. Dziennik Ustaw–5–Poz. 371§17.Do wniosków złożonych na podstawie §1ust.1, §4ust.1, §7ust.1 oraz §10ust.1rozporządzenia z dnia 19stycznia 2021r. przed dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia i nierozpatrzonych stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem terminu przesłania deklaracji rozliczeniowych lub imiennych raportów miesięcznych, do którego stosu-je się przepisy niniejszego rozporządzenia.§18.Rozporządzenie wchodzi wżycie z dniem 28lutego 2021r.3)Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19stycznia 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19(Dz.U. poz.152), które traci moc z dniem wejścia wżycie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art.35 ustawy z dnia 21stycznia 2021r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.159).
dodał:  Giertler Aleksanderdata dodania:  2021-02-28, 13:37
 
Wyrazy współczucia
Z głębokim smutkiem zawiadamiamy o śmierci Męża Pani Genowefy Pilch-Lichoń współpracującej z Nowosądecką Izbą Turystyczną. Na ręce P. Genowefy Pilch-Lichoń i najbliższych składamy wyrazy głębokiego współczucia w tych trudnych chwilach - Zarząd Nowosądeckiej Izby Turystycznej.
dodał:  Borkowski Mariuszdata dodania:  2021-02-22, 12:43
 
Rezolucja Marszałka Województwa Małopolskiego

dodał:  admin data dodania:  2021-02-21, 12:43
 
Wielka Brytania - Zahawi: Covidowy paszport nie, certyfikat tak
Choć obecnie obywatele Wielkiej Brytanii nie mogą opuszczać kraju w celach turystycznych, trwają dyskusje na temat tego, na jakich zasadach będzie się podróżować, kiedy zostaną zdjęte obostrzenia. Jednym z gorących tematów jest kwestia stworzenia tzw. paszportów covidowych potwierdzających fakt zaszczepienia się przez jego posiadacza. W jednym z telewizyjnych programów na ten temat wypowiedział się minister ds. szczepionek w brytyjskim rządzie, Nadhim Zahawi. Poinformował, że rząd nie planuje wprowadzenia paszportów (szczepienia są bowiem dobrowolne), rozważa za to wprowadzenie narzędzia pn. certyfikat dla zaszczepionych. Stworzono by je, gdyby inne kraje żądałyby od turystów na granicach dokumentu potwierdzającego fakt zaszczepienia. Dokument taki miałby być wydawany przez lekarzy rodzinnych. DO tej Wielka Brytania zaszczepiła ponad 15 mln obywateli pierwszą dawką i niemal 540 tys. drugą dawką. Do końca kwietnia rząd chce podać 1. Dawkę leku 32 obywatelom z priorytetowych grup. MO, (źródło informacji: Wiadomościturystyczne.pl)
dodał:  admin data dodania:  2021-02-18, 8:50
 
Przedsiębiorco, nie jesteś sam! Sprawdź, gdzie uzyskasz pomoc
Wicemarszałek Tomasz Urynowicz oraz dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki prezentują Vademecum na czas pandemii Z inicjatywy Zarządu Województwa Małopolskiego, Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Krakowie opracowało „Vademecum na czas pandemii - dla przedsiębiorców i pracowników małopolskich firm, znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej - w związku z COVID-19”. „Vademecum na czas pandemii…” to praktyczny poradnik zawierający opis obecnie dostępnych poszczególnych instrumentów pomocowych zarówno na szczeblu rządowym, jak i samorządowym, z których mogą korzystać małopolscy przedsiębiorcy i pracownicy małopolskich firm - mówi wicemarszałek województwa małopolskiego Tomasz Urynowicz. I tak w ramach Tarczy Finansowej 2.0 swoją ofertę wsparcia dla firm kontynuuje Polski Fundusz Rozwoju. Z kolei Tarcza Antykryzysowa 7.0 obejmuje narzędzia wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wśród nich można znaleźć m.in. dofinansowanie wynagrodzeń pracowników, świadczenia postojowe, czy zwolnienia z opłacania składek. Na poziomie naszego regionu, obok oferty urzędów pracy, znajdziemy działania Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, a także instrumenty finansowe zarządzane przez Bank Gospodarstwa Krajowego i pośredników finansowych przez niego wybranych. - Vademecum to jednak nie wszystko. W Małopolskim Centrum Przedsiębiorczości rozpoczyna właśnie swe prace zespół, który będzie pomagał zainteresowanym przedsiębiorcom, których działalności ucierpiały w wyniku pandemii. Konsultacje na temat dostępnych instrumentów pomocowych zebranych w Vademecum, będą udzielane za pośrednictwem infolinii, maili, a także webinariów czy szkoleń - dodaje dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafał Solecki. Vademecum można pobrać tutaj. W dokumencie znajdują się linki do odpowiednich instytucji / jednostek / agencji, stanowiących źródło publikowanych informacji, gdzie zainteresowani znajdą szczegóły o dostępnym i aktualnym wsparciu. Vademecum jest na bieżąco aktualizowane.(źródło informacji: Małopolski Urząd Marszałkowski)
dodał:  admin data dodania:  2021-02-17, 22:10
 
TFG z nowymi narzędziami dla organizatorów
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny wprowadził nową funkcjonalność – od 12 lutego przedsiębiorcy mogą nie tylko zdalnie składać deklaracje TFG, ale też sprawdzić jaka jest wysokość składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy. Przypomnijmy, TFP wszedł w życie 1 stycznia tego roku. Pierwsze składki z tego tytułu przedsiębiorcy muszą przekazać do 21 lutego br. Co ważne – mogą to zrobić wyłącznie drogą elektroniczną przez swoje konto na portalu TFG.ufg.pl. Stawki TFP są różne w zależności od rodzaju umowy o udział w imprezie turystycznej i wynoszą od 0 do 15 zł za każdego podróżnego. Nie podlegają zwrotowi ani zarachowaniu na poczet kolejnych składek pobieranych na TFP. TFP powstał, by w sytuacji ogłoszenia lub wystąpienia w terytorium naszego kraju nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności, organizatorzy mogli zwrócić klientom pieniądze wpłacone na poczet niezrealizowanych z ich powodów imprez turystycznych. MG (źródło informacji: (portal Wiadomościturystyczne.pl)
dodał:  admin data dodania:  2021-02-17, 9:15
 
TURYSTYKA UZDROWISKOWA: Rząd planuje otwarcie uzdrowisk 11 marca
Względnie stabilna sytuacja epidemiczna w kraju skłania władze do luzowania kolejnych obostrzeń. Z zamieszczonego na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu nowelizacji rozporządzenia rządu w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wynika, że od 11 marca planowane jest wznowienie działalności uzdrowisk. Jak wynika z projektu, do odwołania warunkiem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych jest negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2 pacjenta oraz opiekuna dziecka, z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej albo zaszczepienie się pacjenta lub opiekuna dziecka. Podstawą do wykonania testu jest skierowanie na leczenie w tej formie. MO źródło informacji: portal Wiadomościturystyczne.p
dodał:  admin data dodania:  2021-02-15, 10:55
 
PROGRAMY POMOCOWE RZĄDU Gowin asertywnie: Pomoc nie może być skierowana do całej gospodarki
Wicepremier Jarosław Gowin tłumaczy, dlaczego pomoc dla przedsiębiorców musi być udzielana według PKD. Jak wyjaśnia, nie można jej skierować do całej gospodarki, bo ta radzi sobie dobrze na tle innych krajów. Rząd szuka jednak sposobów objęcia wsparciem działalności, które po kodzie PKD jej nie otrzymały. Za przykład wicepremier podał sklepiki szkolne – ponieważ handel jest w 100 procentach uwolniony, ci przedsiębiorcy nie otrzymują pomocy. Pomysłem na ich wsparcie jest wprowadzenie zaświadczeń od dyrektorów szkół potwierdzających prowadzenie takiej działalności. Z kolei biznesy prowadzone w centrach handlowych miałyby być obejmowane programami pomocowymi nie według branż, ale na podstawie umowy najmu powierzchni. Przypomnijmy, o zdjęcie kryterium PKD postulowali zarówno politycy opozycyjni, jak i sami przedsiębiorcy, także ci z branży turystycznej. źródło informacji: portal Wiadomościturystyczne.pl
dodał:  admin data dodania:  2021-02-15, 10:52
 
Hotele i stoki narciarskie otwarte od przyszłego piątku, dopuszczalne 50 proc. obłożenia 5 lutego 2021
Hotele, kina, baseny, filharmonie i opery zostaną otwarte od połowy lutego, z zachowaniem zasady 50 proc. obłożenia, noszenia masek, zachowania dystansu. Zamknięte nadal pozostanę lokale gastronomiczne. Premier Mateusz Morawiecki na dzisiejszej konferencji prasowej podkreślił, że stopniowość jest podstawową cechą postępowania rządu, a “na pełne otwarcie gospodarki nie możemy jeszcze sobie otworzyć.” “To, co dziś zakomunikujemy jest działaniem warunkowym, po dwóch tygodniach mamy punkt sprawdzenia, jak zachowuje się wirus, ile jest łóżek, jakie jest tempo szczepień. Decyzje będą obowiązywały przez dwa tygodnie od piątku. Ale już dziś musimy zapowiedzieć, że to będą rozwiązania tymczasowe. Potem możemy mieć pozytywny albo negatywy ich rezultat i odpowiednie do niego decyzje – powiedział premier. Dopuszczamy teraz wszelką aktywność sportową na terenach otwartych. Restauracje, fitness, zostają nadal zamknięte – podkreślił Morawiecki. „Otwieramy kina, teatry, filharmonie i opery, do 50 proc. zajętej widowni. Będą obowiązywały maseczki i zakaz konsumpcji. W reżimie sanitarnym otwarte będą też boiska zewnętrzne, korty, stoki narciarskie i baseny. Musi być bezwzględnie przestrzegany reżim – mamy pierwsze pozytywne sygnały z muzeów, gdzie odbywa się to prawidłowo. Co prawda dlatego tworzą się kolejki, ale one również są w reżimie sanitarnym.” – powiedział prof. Andrzej Horban. „Decyzja ta jest związana z ogromnym ryzykiem. Oprócz perspektywy gospodarki, kultury i oczekiwań społecznych uwzględniamy perspektywę zdrowotną. Wybory podejmujemy w logice minimalizacji potencjalnej transmisji koronawirusa. Dyskusje doprowadziły do wyboru i skrócenia obecnie obowiązujących obostrzeń i wprowadzenia nowych od 12 lutego. Ale ta decyzja jest związana z ryzykiem i podjęliśmy ją warunkowo. Trzeba potraktować co, co się będzie działo w ciągu najbliższych dwóch tygodni jako scenariusz zależny od nas. Jeśli będzie przyspieszała pandemia, będę rekomendował dokonanie kroku wstecz. Jeśli sytuacja będzie rozwijała się lepiej, jest przestrzeń do dyskusji o dalszego otwierania gospodarki. Przestrzeganie reżimu sanitarnego powinno się odbywać w każdym miejscu. Każda z branż musi stosować wszystkie zalecenia sanitarne GIS” – dodał minister zdrowia Adam Niedzielski.(źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2021-02-08, 17:31
 
Nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące od 12 lutego
Nowe, łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. nadal w reżimie sanitarnym, będą obowiązywać od 12 do 26 lutego. Związane są z otwarciem hotel, basenów i placówek kulturalnych. Na stronie gov.pl opublikowane zostały nowe zasady bezpieczeństwa, które obowiązywać mają przez dwa tygodnie. Hotele – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte). Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte– podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji. Otwarte baseny. UWAGA! Aquaparki nadal będą nieczynne. Stoki Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu. Siłownie dalej zamknięte. Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.(źródło informacji:portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2021-02-08, 17:27
 
Ryzyko zarażenia się koronawirusem w hotelu minimalne. Brytyjskie badania przeczą strategii rządowej.
Hotele to jedno z najmniej ryzykownych jeśli chodzi o transmisję koronawirusa miejsc. Pokazują to brytyjskie badania NHS oparte na danych z października 2020, przeprowadzonych na próbie ponad 73 tys. potwierdzonych przypadków zakażenia. Jak się dowiadujemy, rząd zapoznaje się z nowymi badaniami. W oficjalnej komunikacji nadal powołuje się jednak na dane z wiosny, opublikowane w “Nature”. Opublikowany 15 października 2020 roku raport brytyjskiej Narodowej Służby Zdrowia (NHS) wskazuje, że w hotelach doszło zaledwie do 1,7 proc. transmisji osób z potwierdzonymi objawami Covid-19. Dla porównania, praca i wizyty w supermarketach odpowiadają za 12,1 proc. transmisji, wizyty w pubie bądź barze – 9,9 proc., natomiast w restauracji albo kawiarni – 8,5 proc. Wyższe ryzyko transmisji niż pobyt w hotelu niosą ze sobą” chodzenie do szkoły, na siłownię, spożywanie posiłków i napojów w pracy, wizyta w szpitalu czy uczęszczanie na zajęcia na uniwersytecie. Badania oparto na ponad 73 tys. potwierdzonych przypadków zakażenia w 41 tygodniu 2020 roku. Wyszczególniono w sumie 5,8 tys. tzw. punktów styku, w których doszło do transmisji. O tym, że takie badania istnieją i przeczą rządowej strategii walki z koronawirusem mówił w Polsat News lekarz Bartosz Fiałek. Jak się dowiadujemy, rząd dopiero zapoznaje się z ich wynikami. badania-hotele-wplyw-koronawirus2fot. badania NHS KPRM przypomina o danych z “Nature” z USA Jednak jeszcze 2 lutego na oficjalnym kanale KPRM na Facebooku zamieszczona została listopadowa grafika odnosząca się do badań opublikowanych w Nature. Opracowanie to oparte jest na danych od amerykańskich operatorów sieci komórkowych z marca i kwietnia 2020 roku. Naukowcy Stanforda: lockdown prawie bez skuteczności Co więcej, nie wszyscy naukowcy są zgodni co do skuteczności zamykania gospodarki i ograniczania aktywności życiowej w walce z koronawirusem. Opublikowany w grudniu 2020 roku raport z badań naukowców z Uniwersytetu Stanforda wprost przeczy tej skuteczności. Badacze zanalizowali środki podjęte wiosną 2020 przez 10 krajów, które wprowadziły większe restrykcje oraz model mniej ograniczający przyjęty przez dwa kraje: Szwecję i Koreę Południową. Sprawdzili, jak lockdown wpłynął na wzrost liczby zakażeń SAR~S-COV2. “Chociaż nie można wykluczyć niewielkich korzyści, nie znajdujemy znaczących korzyści w przypadku wzrostu przypadków bardziej restrykcyjnych inwestycji nieprodukcyjnych. Podobne ograniczenie wzrostu można osiągnąć przy mniej restrykcyjnych interwencjach” – czytamy w podsumowaniu raportu. “Wdrożenie jakichkolwiek restrykcji wiązało się ze znacznym ograniczeniem wzrostu przypadków w 9 z 10 badanych krajów, w tym w Korei Południowej i Szwecji, które wdrożyły tylko lżejsze ograniczenia w życiu codziennym i biznesie (wpływ Hiszpanii był nieistotny). Po odjęciu efektów epidemicznych i lekkich restrykcji nie znajdujemy wyraźnego, znaczącego korzystnego wpływu znacznych restrykcji na wzrost przypadków w jakimkolwiek kraju. Na przykład we Francji wpływ restrykcji wyniósł plus 7 proc. w porównaniu ze Szwecją i 13 proc. w porównaniu z Koreą Południową ( pozytywny oznacza zarażenie). Wykluczono przy tym najbardziej skrajne 30 proc. spadki we wszystkich 16 porównaniach i 15 proc. spadki w porównaniach 11/16.” (źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2021-02-04, 7:36
 
Senatorowie poparli ustawę odszkodowawczą. Propozycja zmian jej zakresu Komisja senacka o ustawie odszkodowawczej
Ograniczenie działania ustawy tylko do przedsiębiorców, doprecyzowanie drogi dochodzenia roszczeń oraz ograniczenie wysokości odszkodowania do 70 proc. poniesionych strat i utraconych korzyści, pomniejszonych o kwotę udzielonej pomocy bezzwrotnej – to proponowane przez senatorów zmiany w projekcie. Połączone komisje senackie pracowały dziś nad projektem ustawy odszkodowawczej. Senator wnioskodawca Krzysztof Kwiatkowski zaproponował kilka autopoprawek do projektu. Projekt został przyjęty większością głosów i trafi pod obrady na sali plenarnej. Wygrywane przez przedsiębiorców sprawy „Lockdown dla wielu osób oznacza, że państwo zamknęło im legalnie działającą firmę. Orzecznictwo sądowe stwierdza jednomyślnie, że nie było do tego podstawy ustawowej, gdyż wprowadzając ograniczenia nie skorzystano z ustawy o stanach nadzwyczajnych i nie wprowadzono w kraju żadnego z przewidzianych w tej ustawie stanów. Wszystkie sądy uchylają więc kary nakładane na przedsiębiorców” – mówił senator Kwiatkowski, prezentując projekt. „Przedsiębiorcy mając takie rozstrzygnięcia będą występowali do sądów z roszczeniami przeciwko Skarbowi Państwa. Sądy będą zawalone sprawami, a budżet będzie obciążony odszkodowaniami i kosztami sądowymi. Trzeba rozwiązać tę sytuację. Proponowany projekt specustawy odszkodowawczej bazuje na przepisach z 2002 roku. Procedura odszkodowawcza opiera się na wniosku o wojewody. Nie mam wątpliwości, że ten projekt jest wyjściem obronną ręką z tej dramatycznej sytuacji. Jeśli państwo zamyka bez podstaw prawnych legalnie działający biznes, to musi się liczyć z tym, że będzie musiało wynagrodzić poniesione straty” – wyjaśnił. 70 proc. odszkodowania i rekompensaty Senator Kwiatkowski zaproponował poprawkę ograniczającą wysokość odszkodowania do 70 proc. poniesionej szkody majątkowej, pomniejszoną o otrzymaną bezzwrotną pomoc. Jest to jednak procent kwoty pełnej, czyli poniesionej straty oraz utraty spodziewanych korzyści. W pierwotnym projekcie ustawy zakładano, że ograniczy się roszczenia z tytułu utraconych korzyści, a wyrówna się tylko poniesione straty. Jeśli ustawa wejdzie z przyjętą poprawką, firmy będą miały więc dwie drogi dochodzenia swoich praw – będą mogły pójść do sądu i ubiegać się o 100 proc. kwoty albo skorzystać z szybszej ustawowej ścieżki, zgodnie z którą otrzyma 70 proc. kwoty. Poprawki ograniczyły zakres działania ustawy wyłącznie do przedsiębiorców, doprecyzowały też drogę odszkodowawczą. Wnioski składane mają być do wojewody, który miałby trzy miesiące na ich rozpatrzenie. Odszkodowanie byłoby wypłacane w ciągu trzydziestu dni od doręczenia decyzji. Kosztowne rozwiązanie i nieprecyzyjna ścieżka? Marek Niedużak z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii przedstawił stanowisko swojego resortu w sprawie ustawy. Rada ministrów jeszcze nie odniosła się do projektu. „Chcę zauważyć, że skutki finansowe tej ustawy mogą być kolosalne. Polska już przekazała na pomoc przedsiębiorcom 7-8 proc. swojego PKB, co jest jednym z największych odsetków w Europie i zakładam, że ta kwota będzie rosła. Ustawa proponuje natomiast mechanizm, który będzie miał bardzo wysokie skutki finansowe” – mówił Marek Niedużak. Zwrócił też uwagę na to, że ustawa nie daje wojewodom narzędzi szacowania szkody w tak krótkim terminie. Według Marka Niedużaka, „może się okazać, że w praktyce to prawo będzie szalenie trudno wykonywać.” Ugoda między państwem a przedsiębiorcami Obecni na posiedzeniu komisji przedstawiciele biznesu chwalili jednak projekt, podkreślając, że byłby on szansą na wyjście z dramatycznej sytuacji dla przedsiębiorców, szczególnie tych pomijanych dotąd w instrumentach pomocowych, jak też dla Skarbu Państwa, który wielu z nich planuje pozwać o odszkodowania i rekompensaty. „Uważamy, że jest to jedno z lepszych rozwiązań, jakie dziś można przyjąć. Jest to pewna ugoda, którą można przyjąć przed rozpoczęciem drogi sądowej. Na skutek jesiennego lockdownu, nie licząc wiosny, ponieśliśmy straty liczone na 2,3 mld. Udzielona nam pomoc z PFR 2.0. to 380 mln zł, zaś z tarczy branżowej – 45,9 mln zł. 1,9 mld zł to jest kwota strat niepokrytych z budżetu. Gdyby założyć, że ścieżka pozwu to 100 proc. odszkodowania dla przedsiębiorcy, a ustawa to tylko 70 proc. całej kwoty, można stwierdzić, że ta ustawa jest pewnym rodzajem ugody między biznesem a Skarbem Państwa” – przekonywał Tomasz Napiórkowski z Polskiej Federacji Fitness. Marcin Mączyński z Izby Gospodarczej Hotelarstwa Polskiego przedstawił podsumowanie pomocy, która łącznie trafiła do tej pory do branży hotelarskiej. Wliczając PFR 2.0 zamyka się ona pomiędzy 15 a 17 proc. ponoszonych przez firmy kosztów stałych – które zostały wszak bardzo zredukowane. „Ta przepaść między stratami a otrzymanymi środkami jest ogromna. My również uważamy, że ustawa byłaby rodzajem ugody z państwem, która uprości całą procedurę. Hotelarze też szykują się do pozwów. Ustawa jest jednak najlepszym rozwiązaniem, jesteśmy gotowi do negocjacji i jej poprawiania, dziękujemy też za szybkie jej procedowanie. Apelujemy o jej przyjęcie i uspokojenie nastrojów, które po wczorajszej decyzji rządu są bardzo słabe” – dodał. Olga Krzemińska-Zasadzka z Rady Przemysłu Spotkań i Wydarzeń podkreśliła, że „to, co słyszymy o pomocy w telewizji a to co dzieje się naprawdę w naszej branży to są dwie różne rzeczy.” „My jesteśmy zamknięci od marca. Nie mieliśmy żadnej przerwy w lockdownie ani wznowienia działalności, obsługujemy duże korporacje, które nie organizują żadnych wydarzeń ani wyjazdów. Czekamy na otwarcie, ale i na realną pomoc. Ta ustawa ją zagwarantuje” – powiedziała. Pomoc otrzymaliby dotychczas pomijani Jak podkreślali senatorowie, ustawa nie eliminuje nikogo z otrzymania pomocy, jeśli rzeczywiście poniósł stratę i powinna wyrównać szanse firm na otrzymanie środków w oparciu o zasady prawa cywilnego. To miałaby być jej najistotniejsza siła w porównaniu z tarczami antykryzysowymi, których reguły i algorytmy wykluczały całe grupy firm. Krzysztof Kwiatkowski w uzasadnieniu dla tej inicjatywy dodał: „Wiosną rząd nie wybrał ścieżki wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych, która sprawiłaby, że przedsiębiorcy wiedzieliby, na czym stoją. Orzeczenia sądów są w związku z tym jednoznaczne. Ta inicjatywa ratuje wszystkie strony, również rząd, który doprowadził do tej dramatycznej sytuacji swoimi nieprzemyślanymi decyzjami.” Albo ustawa albo pomnik nieznanego przedsiębiorcy „Nie ma wątpliwości, że ustawa ta jest potrzebna. Rząd nie ma monopolu na nieomylność. Wystąpienia praktyków pokazują dramat sytuacji, który musi wywoływać nasze współczucie, ale i obowiązek niesienia pomocy. Pokazują one też luki w dotychczasowych programach. Ostatnią tarczę nazwaliśmy durszlakiem, musieliśmy do niej wnosić setki poprawek. Ustawa ta jest merytorycznym wsparciem. Nie traktujmy wszystkiego zgodnie z szablonem partyjnym. Ta ustawa jest nie tylko ratunkiem dla przedsiębiorców, ale również dla rządu i dla państwa” – przekonywał senator Adam Szejnfeld. „Jeśli tego nie zrobimy, być może w Polsce trzeba będzie postawić pomnik nieznanego przedsiębiorcy. Bo jesienią części tych małych firm, o których dziś nikt nie pamięta, może już nie być” – dodał. Inne kraje mają stałe narzędzia na czas zamknięcia Senator Marek Borowski przypomniał, że „już w pierwszym lockdownie decyzje wydawane rozporządzeniami ministra zdrowia były niezgodne z konstytucją, a zakazy nie znajdowały podstaw w obowiązujących przepisach.” „Domagaliśmy się wtedy wprowadzenia stanu klęski żywiołowej, ale od strony rządzącej słyszeliśmy, że nie jest to potrzebne. Mówiłem, że to się skończy pozwami sądowymi. W postępowaniu kryzysowym potrzeba pewnej systematyczności. Często podnosi się, że w innych krajach są restrykcje dalej idące – ale tam są również narzędzia i określone uprawnienia do otrzymania środków, uruchamiane z automatu. Nikt nie jest zaskakiwany zamknięciem firmy, bo wie, co mu przysługuje. A my mieliśmy do czynienia z masowymi rozwiązaniami finansowymi, takimi jak pierwsza tarcza finansowa, a potem nie było już żadnych rozwiązań stałych. Przedsiębiorcy zamknięci od października musieli czekać na dobrą wolę rządu. Trudno się dziwić, że się buntują – zamyka się im działalność i nie informuje, na jak długo” – komentował. Jeśli rząd nie poprze, zlikwiduje małe, rodzinne firmy Senator Bogdan Klich podkreślał, że „Polska pustoszeje z małego biznesu, rodzinnych firm, które są sensem gospodarki rynkowej.” „Środki do tej pory bardzo wolno trafiały do firm i pomijały bardzo dużą ich część. Wystrzegałbym się przed wyręczaniem rządu w jego obowiązkach. Od wiosny oczekiwaliśmy wprowadzenia jednego ze stanów nadzwyczajnych. Zachęcaliśmy, aby był to stan klęski żywiołowej – ale rząd nie zrobił tego między innymi po to, aby móc wprowadzać nielegalne ograniczenia, w tym limitujące w sposób niekonstytucyjny prawo do zgromadzeń. Uważam więc, że ta ustawa jest szansą dla rządu. Nieskorzystanie z tej szansy oznaczałoby, że świadomie dąży do likwidacji sektora MŚP i małego rodzinnego biznesu.” Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji (75.), Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności (40.) oraz Komisja Ustawodawcza przyjęły proponowany projekt ustawy odszkodowawczej większością głosów. Dalsze prace będą odbywały się na sali plenarnej Senatu, a następnie w Sejmie.(źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2021-02-01, 22:03
 
Hotele i restauracje zamknięte do 14 lutego, od 1 lutego otwarte muzea i sklepy w galeriach handlowych
Hotele nadal zamknięte dla turystów – ta sytuacja potrwa jeszcze co najmniej do 14 lutego. Jak zapowiedział minister Adam Niedzielski, etap “odpowiedzialności” zostanie przedłużony bez zmian. Od 1 lutego “luzowanie” obostrzeń będzie dotyczyło tylko handlu i instytucji kultury. Decyzją rządu przedłużone będą restrykcje tzw. etapu odpowiedzialności, który będzie obowiązywał do 14 lutego. Przedłużone zostają wszystkie reguły odnoszące się do zgromadzeń publicznych, hoteli, podróży za granicę, spotkań do limitu 5 osób, restauracji, infrastruktury sportowej, stoków narciarskich. Również sposób prowadzenia lekcji w szkołach pozostaje bez zmian. Otwarte zostaną galerie handlowe i instytucje kultury. W Polsce lepiej, ale boimy się drugiej mutacji i sytuacji w Europie Minister zdrowia przedstawił podczas konferencji prasowej informacje, na podstawie których rząd podjął swoje decyzję odnośnie do obostrzeń. “Mamy stopniowy spadek dziennej liczby zakażeń, w styczniu on nieco wyhamował. Mieliśmy pewien impuls świąteczny, który przyczynił się do tego, że dynamika spadku nie była kontynuowana. W ostatnim tygodniu sytuacja się poprawiła, to zasługa dyscypliny społecznej zachowanej przez okres ferii i potwierdza, że to było dobre rozwiązanie. Mamy też spadek liczby zgonów oraz mniej zajętych łóżek “covidowych”. Po raz pierwszy od października mamy zajętych około 14 tys. łóżek, a w szczytowym momencie liczba ta wynosiła 23 tys.” Według Adama Niedzielskiego Sytuacja w Polsce wydaje się być ustabilizowana, ale występują dwa czynniki ryzykowne: sytuacja międzynarodowej i nowe mutacje wirusa. Polska nie będzie “zieloną wyspą” “Nie możemy ich nie uwzględnić przy podejmowaniu decyzji. W Wielkiej Brytanii sytuacja jest bardzo ciężka, rząd podjął drastyczne decyzje – zamknięto szkoły i sklepy poza tymi z artykułami pierwszej potrzeby. Prywatne spotkania praktycznie nie są tam dopuszczane” – uzasadniał minister zdrowia, dodając: “Porównując do Polski Hiszpanię, kraj o podobnej na naszej liczbie ludności, widać, że w ostatni wtorek liczba zakażeń wyniosła ponad 36 tys. We Francji liczba zakażeń jest stabilna, ale wysoka – ponad 22 tys. dziennie, funkcjonuje tam godzina policyjna, zamknięte są m.in. kina, wyciągi narciarskie. W Niemczech lockdown przedłużono do połowy lutego, a rozwiązaniem wiodącym jest model pracy zdalnej, wprowadzony do połowy marca. W landach mamy też zróżnicowane poziomy obostrzeń, np. w Bawarii funkcjonuje godzina policyjna. Z otoczenia międzynarodowego płyną więc złe sygnały i trudno przypuszczać, że Polska będzie na tym tle zieloną wyspą.” Jak wspomniał minister zdrowia, drugim elementem ryzykownym są mutacje wirusa. W Polsce mamy drugie potwierdzenie mutacji brytyjskiej i dotyczy ono osoby, która nie podróżowała do Wielkiej Brytanii ani nie miała kontaktu z nikim, kto był w tym kraju. “Mutacja ta jest więc obecna w Polsce, jest bardziej zakaźna i to jest realne ryzyko, które musimy brać pod uwagę decydując o obostrzeniach” – argumentował minister. Galerie i muzea to mniejsze ryzyko “Zamknięcie galerii handlowych nie wpłynęło znacząco na zmianę liczby zakażeń. Ale ich otwarcie jest to ostrożny krok, widzimy jak skończyło się zbyt mocne poluzowanie obostrzeń z okresu wakacji. Obserwujemy to również w innych krajach Europy. W zachowaniu reżimu sanitarnego możemy też otworzyć galerie sztuki i muzea – twarde badania pokazują, że nie dochodzi w nich do dużej transmisji wirusa” – powiedział Adam Niedzielski. “Oczywiście, że rozważamy różne warianty otwierania branż zamkniętych, łącznie z wariantem dopuszczania działania w regionach o lepszej sytuacji epidemicznej. Wydaje się, że handel jest stosunkowo bezpieczny, gdyż jest tu krótki moment przebywania ze sobą. W restauracjach rozmawiamy ze sobą dłużej i nie nosimy maseczek, co niesie ze sobą większe ryzyko. Ale w sumie nie przekreślamy żadnego ze scenariuszy, prowadzimy dialog ze wszystkimi branżami. Premier Gowin jest z nimi w stałym kontakcie” – dodał. Lockdown w hotelach trwa od 24 października. Zgodnie z pierwotnymi zapowiedziami, miał być poluzowany najpóźniej 18 lutego po spadku liczby zakażeń, umożliwiającej wprowadzenie w kraju na powrót “stref epidemicznych”: czerwonej, żółtej i zielonej. Jednak rząd już w styczniu zrezygnował z tych planów, przedłużając restrykcje i motywując swoją decyzję niepewną sytuacją w Europie oraz koniecznością utrzymania niskiej dziennej liczby zakażeń, która nie zakłóci przebiegu szczepień przeciwko Covid-19. (źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2021-01-30, 11:45
 
Primum non nocere, czyli jak jesteśmy ratowani przed zagrożeniem
„Operacja się udała, pacjent zmarł” – ta stara anegdota jeszcze nigdy nie była tak trafiona. Jedną z zasad, którą kierują się lekarze, jest „przede wszystkim nie szkodzić”. W jakim stanie byłoby dziś państwo, gdyby do tej zasady stosował się cały rząd w okresie pandemii? Turystyka już chyba zna odpowiedź: w niewiele gorszej, a być może lepszej. Cykl życia w nadziei na powrót turystyki w Polsce do jakiejkolwiek, szczątkowej choćby formy przetrwalnikowej działalności, wygląda następująco. Od konferencji do konferencji Wyczekujemy którejś z kolei konferencji prasowej, na której premier bądź minister zdrowia oznajmią milionom osób, jaki będzie ich los. Dowiadujemy się, że spełniły się najgorsze przeczucia, złorzeczymy, komentujemy. Organizacje branżowe apelują, wystosowują, zaklinają, błagają, grożą. Przypominają, uświadamiają, domagają się. Pomoc nadchodzi lub nie. Nawet jeśli przychodzi, okazuje się, że kolejne grupy firm są „za burtą”. Następnie przychodzi czas na rozmowy, zapewnienia, negocjacje, live’y, zoomy, projekty. Słyszymy deklaracje i obietnice, rząd się pochyla, rozważa, łączy w bólu. Pojawia się nadzieja, są pierwsze „przecieki”: tym razem już nas otworzą. Tu jeden wywiad w radio, tam skrawek wypowiedzi w telewizji. Rzecznik rządu, minister, ekspert. Może już coś będzie wolno, a może jeszcze się boimy, być może maj, a może już luty? Być może hotele, ale tylko na ćwierć gwizdka? Wkrótce się dowiemy, wyczekujemy konferencji. Przychodzi ten dzień: niebieskie tło, a na nim wysoki rangą urzędnik państwowy z powagą oznajmia milionom ich los. Potwierdzają się najgorsze obawy, złorzeczymy, komentujemy… Dziś właśnie rozpoczęliśmy na nowo ten cykl. Czekamy do 14 lutego. A potem do marca, a potem… Lekarstwo gorsze niż choroba? Żyjemy tak od wiosny, z niedługą przerwą wakacyjną. W tym czasie w Polsce nastąpiły: zapaść biznesu turystycznego, anihilacja branży MICE, zubożenie samorządów, zadłużenie społeczeństwa, wzrost inflacji, krach budżetowy, kompletne załamanie się systemu opieki zdrowotnej. W 2020 roku zmarło w Polsce o 82 tys. osób więcej niż wyniosła średnia liczba zgonów w latach 2016-2019. Czyli na każdy milion mieszkańców zmarło o dwa tys. więcej osób niż średnio w latach ubiegłych. Pod tym względem zajmujemy drugie miejsce w UE, zaraz za Bułgarią. Warto dodać, że narodowy program szczepień idzie tak dobrze, że nie ma już wolnych terminów na szczepienia. Nie mamy pewności, że cykl szczepień pozwoli na uporanie się z epidemią zanim wygaśnie odporność tych, których zaczęliśmy szczepić w grudniu i że nie trzeba będzie rozpoczynać całej operacji od nowa. Tym samym na włosku wisi nadzieja turystyki i innych zamkniętych branż na powrót do gry w jakimkolwiek realnym terminie. Koszty rządowej „pomocy” udzielanej przedsiębiorcom przekroczyły już z górką 300 mld zł. Wiosną były to typowe „helicopter money”, środki które losowo trafiły do przypadkowych firm, po części do tych właściwych, a po części pominęły tych najbardziej potrzebujących. Dziś niewiele się pod tym względem zmienia, oprócz tego, że rozrzucamy już nie tak hojnie. Czy w wyniku akcji ratującej nas przed epidemią pacjent przeżył? Czuje się lepiej? Czy zachowano zasadę „przede wszystkim nie szkodzić”? Krajobraz po terapii Co by było, gdyby zamiast zamykać na oślep a to lasy a to stoki narciarskie a to lodowiska a to hotele, a potem rozrzucać wokół siebie pieniądze na „wsparcie”, od razu wiosną przeznaczono 300 mld zł na przygotowanie służby zdrowia do walki z pandemią, na testy, na badania nad lekami na Covid-19, a jednocześnie wprowadzono reżim sanitarny w przestrzeni publicznej i chroniono najsłabszych, najbardziej narażonych na powikłania? Czy również mielibyśmy największą od czasów II wojny światowej nadwyżkę zgonów i krach gospodarczy na karku? Odpowiedzi na te pytania już nie poznamy, możemy się jedynie pocieszać, że w swojej strategii naśladujemy kraje Europy Zachodniej. Które jednakowoż stać na dłuższy okres trzymania gospodarki „pod kroplówką”, niż nas. W tym wszystkim jedynym promyczkiem nadziei dla turystyki jest niegasnący popyt na usługi. Chęć do podróżowania nie zmalała, a wręcz rośnie z każdym dniem przedłużającego się zamknięcia w czterech ścianach. Jednak odbudowa profesjonalnego sektora usług w turystyce – wypoczynkowej, biznesowej i przemyśle spotkań – to będą lata. Mieliśmy profesjonalistów, obiekty, pojazdy. Nadal jeszcze po części mamy, ale już widać, jak wszystko się rozpada. Najbardziej ucierpi poziom usług – odpływ fachowców z naszej branży to katastrofa, przed którą nie uchroni nas już żadna tarcza. Aforyzm „primum non nocere” powinien być zobowiązaniem nie tylko w medycynie. I przyświecać decydentom szczególnie w tym okresie, w którym teoretycznie podporządkowujemy całą strategię krajową właśnie ochronie przed chorobą…(źródło informacji: portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2021-01-30, 11:42
 
Zmiany w Polskim Bonie Turystycznym: dodano wycieczki jednodniowe i atrakcje
Sejm przyjął nowelizację tzw. ustawy o COVID-19, zawierającą zmiany w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Po zmianach bony będą mogły służyć również do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty. Warunkiem jest objęcie pakietem minimum dwóch usług. Zgodnie z zapowiedziami twórców tego rozwiązania, równolegle z uruchomieniem PBT trwały prace nad dostosowywaniem go do bieżącej sytuacji i usprawnianiem systemu, m.in. na podstawie uwag zgłaszanych przez beneficjentów i przedstawicieli branży turystycznej. Rezultatem tych prac jest nowelizacja ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, która ma zwiększyć efektywność programu i objąć wsparciem większą grupę przedsiębiorców rejestrujących się w bazie podmiotów przyjmujących płatności bonami. Bon nie tylko dla obiektów noclegowych Nowelizacja programu zakłada, że operatorzy turystyczni i organizacje pożytku publicznego mogą dowolnie kompletować pakiety usług, włączając w to m.in. usługi przewodnickie zarówno w miastach, jak i na górskich szlakach, przejazdy autokarem, zwiedzanie muzeów, galerii i skansenów, rejsy statkiem, zajęcia rekreacyjne oraz wiele innych aktywności turystycznych i sportowych. W ten sposób bon może pomóc nie tylko właścicielom obiektów i osobom bezpośrednio w nich zatrudnionym, ale także pracownikom szerzej rozumianej branży turystycznej: pilotom wycieczek, przewodnikom, instruktorom i animatorom czasu wolnego czy osobom odpowiadającym za transport i wyżywienie. Nowelizacja stanowi motywację do pakietowania usług, by jak najwięcej przedsiębiorców i specjalistów mogło pozostać aktywnymi zawodowo. W ten sposób program uwzględnia specyfikę zorganizowanego wypoczynku: wycieczek szkolnych, obozów sportowych, zielonych szkół i półkolonii. Lepszy system rejestracji Do ustawy o Polskim Bonie Turystycznym została wprowadzona także poprawka dotycząca systemu rejestrowania się przedsiębiorców w bazie. Są oni zobowiązani nie tylko do podawania danych firmy tj. nazwy rejestrowej i adresu widniejącego w rejestrze przedsiębiorców, ale także dokładnego adresu miejsca prowadzonej działalności turystycznej. W przypadku gdy firma jest właścicielem kilku obiektów, musi osobno podać dane adresowe każdego z nich. Katalog dodatkowych informacji zawiera również nazwę handlową oraz adres strony internetowej przedsiębiorstwa, o ile jest ona prowadzona. Przyjęte regulacje dotyczą zarówno organizacji i przedsiębiorców już zarejestrowanych w bazie, którzy powinni uzupełnić brakujące dane o swojej działalności, jak i nowych uczestników programu. Aktualizacja i rozszerzenie zakresu informacji wprowadzanych do systemu zwiększy ich zasięg, a tym samym możliwości wypromowania poszczególnych miejsc i usług. Rafał Szlachta, prezes Polskiej Organizacji Turystycznej, powiedział: „Nowe wymagania podczas rejestracji mają spowodować, że podmioty skuteczniej będą docierać ze swoją ofertą do potencjalnych odbiorców. Pamiętajmy o tym, że baza podmiotów turystycznych nie jest wyłącznie narzędziem formalnym, ale odgrywa ważną rolę informacyjną dla osób planujących wypoczynek i poszukujących oferty w określonej lokalizacji czy o specyficznym profilu. To skuteczna promocja polskiej turystyki. Źródło informacji: (portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2021-01-25, 13:16
 
Hotelarze liczą na otwarcie w lutym. Lockdown to utrata nie tylko pieniędzy, ale i zdrowia
Konsekwencje społeczne i zdrowotne zamknięcia gospodarki i aktywności – to według dr Pawła Grzesiowskiego potencjalny argument, którym powinna posługiwać się branża w negocjacjach z rządem w sprawie otwarcia turystyki. Polska Izba Hotelarzy zapewnia, że obiekty horeca są gotowe do bezpiecznego wznowienia działalności i liczą, że nastąpi to w lutym. Wszyscy podkreślają wagę odpowiedzialnego wdrożenia protokołów sanitarnych. „Porozmawiamy dziś między innymi o kwestii odmrażania gospodarki, którą premier Morawiecki zapowiedział na luty. Bardzo mocno wierzymy, że to nastąpi. Protokół sanitarny, stworzony przez nas przy współpracy praktykami i lekarzami, jest gotowy do zaprezentowania. Mamy też przeanalizowaną korelację między ruchem turystycznym a ryzykiem zarażenia się wirusem SARS-COV2” – powiedział prezes PIH Marek Łuczyński podczas konferencji prasowej zorganizowanej przez izbę w Świeradowie-Zdroju, wspólnie z samorządowcami górskich gmin turystycznych i lekarzami zaangażowanymi w konsultacje bezpieczeństwa sanitarnego dla turystyki. Odpowiedzialnie wznawiać działalność Jak wynika z danych podanych przez PIH, do tej pory na skutek zamrożenia działalności pracę straciło 40 tys. osób pracujących w hotelarstwie. Jeśli otwarcie nie nastąpi w przewidywanym lutowym terminie, ta liczba może wzrosnąć do 100 tys. „Potrzebujemy otwarcia odpowiedzialnego: każdy z hotelarzy bierze pełną odpowiedzialność za otwarcie swojego obiektu. Uważamy, że hotelarze zostali bez żadnej pomocy. Część z nich nie ma innego wyjścia niż otwierać się już teraz, jeszcze przed zmianą rozporządzeń w tej sprawie” – mówił Marek Łuczyński. Obecny na konferencji immunolog Paweł Grzesiowski uważa, że są szanse, by stopniowo zacząć realizować działania w poszczególnych branżach, pod warunkiem doskonałego przygotowania od strony bezpieczeństwa. „Wirus jest i nie zniknie z globu tak szybko, jak byśmy sobie życzyli. Być może potrwa to nawet kilka lat. Musimy nauczyć się jakoś funkcjonować. Dziś wiele osób nie wytrzymuje już psychicznie tego co się dzieje. Ale wznowienia działalności nie oznacza, że będziemy mogli funkcjonować tak jak kiedyś i zupełnie zapomnieć o wirusie. W zamkniętych, małych salach zawsze łatwiej się zarazić, trzeba szukać nowych rozwiązań, spotykać się w dużych pomieszczeniach i na otwartej przestrzeni” – mówił. Nie idźmy drogą przywilejów dla zaszczepionych Według niego w społeczeństwie nie ma przyzwolenia na „segregację” ludzi na tych, którzy są zaszczepieni albo przebyli już chorobę i na pozostałych oraz na obdarzanie przywilejami którejś z tych grup. A nawet jeśli, to papierowe zaświadczenie jako „glejt” nie byłoby skutecznym rozwiązaniem, gdyż już dziś na rynku dostępne są fałszywki. „Trzeba będzie raczej postawić na szybkie testy z wynikiem dostępnym w ciągu 15 minut, przywrócić w społeczeństwie poczucie bezpieczeństwa oraz zadbać o nie. Na wiosnę mieliśmy mniej zarażeń, więc łatwiej było ochronić przed nimi obiekty. Dziś wirus głębiej spenetrował społeczeństwo, dlatego trzeba o wiele większej ostrożności” – dodał. Rozmawiać z rządem o zdrowiu, nie o pieniądzach Według Pawła Grzesiowskiego: „cofnięcie obostrzeń nie będzie łatwe przy obecnym składzie w rządzie, który bardziej kieruje się lękami niż konkretnymi danymi. One są obecnie dość optymistyczne, ale rząd chyba w to nie wierzy, skoro utrzymuje lockdown.” Ekspert uważa, że aby osiągnąć konkretne rezultaty, branża turystyczna powinna zmienić strategię w rozmowach ze stroną rządzącą i przesunąć ciężar argumentacji z aspektu ekonomicznego na zdrowotny. Chodziłoby o dwa obszary: wykorzystanie bazy uzdrowiskowej na rzecz ogromnej rzeszy osób wymagających rehabilitacji po przebyciu Covid-19 oraz uwypuklenie zdrowotnych kosztów samego lockdownu. Uzdrowiska mogłyby rehabilitować rzesze ozdrowieńców „Wątek turystyki rehabilitacyjnej post-covid to obszar ogromny. Można szacować, że w Polsce mamy już około 5 mln ludzi, którzy mogli przejść Covid-19. Co najmniej 10 proc. osób, które chorowały pełnoobjawowo potrzebuje pomocy rehabilitacyjnej już teraz. Są to zabiegi od najprostszych ćwiczeń aż po skomplikowaną rehabilitację w zakresie neurologicznym. To jest ogromny obszar najrozmaitszych problemów, łącznie z psychologicznymi. Uważam, że przy otwarciu branż trzeba poruszać argumenty społeczne, a nie ekonomiczne, bo one nie trafiają do rządzących. Zawsze zadziała kontrargument, że zdrowie jest ważniejsze niż pieniądze. A więc to właśnie do zdrowia trzeba się odwoływać” – mówił Paweł Grzesiowski. Ten punkt widzenia podzielił Jacek Tulimowski, jeden z autorów protokołu sanitarnego przygotowanego dla PIH. Według niego Covid-19 trzeba traktować w kategoriach choroby przewlekłej. „Osobiście znam kilka osób, które od nowa uczą się mówić po Covid-19 i wymagają pilnej rehabilitacji. Trzeba dojść do porozumienia z NFZ – bo nie można w tym zakresie stworzyć oferty wyłącznie komercyjnej. Nie można dzielić ludzi na tych, którzy mogą i nie mogą się leczyć z powodu sytuacji ekonomicznej” – podkreślił. Lockdown naraża zdrowie społeczeństwa Zwrócił też uwagę na zdrowotne koszty lockdownu, o których prawie wcale się nie mówi. Zapisy do poradni psychiatrycznych na terminy za trzy miesiące świadczą według niego o kondycji społeczeństwa wywołanej obecną sytuacją. „Jeśli 100 tys. osób ma problemy z powodu utraty pracy, to tak naprawdę z ogromym obciążeniem mierzy się o wiele więcej ludzi, bo trzeba brać pod uwagę rodziny tej rzeszy ludzi. Z brakiem możliwości zarobkowania często wiążą się problemy psychologiczne, a to z kolei jest to permanentny stres dla całych rodzin” – zauważa Jacek Tulimowski. Turystyka nie wpływa na transmisję Podczas konferencji poruszono również temat transmisji wirusa spowodowany przez turystykę. Problem ten omówił Grzegorz Sokoliński z LOT w Szklarskiej Porębie, odnosząc się do badań amerykańskich, przywołanych przez rząd podczas ogłoszenia tzw. 100 dni solidarności. „Te badania zostały przeprowadzone pomiędzy połową marca a początkiem maja na podstawie danych od użytkowników smartfonów. Chcieliśmy zatem zobaczyć, jak to wygląda w Polsce na podstawie podobnych danych. Sprawdziliśmy zatem, jak duża populacja odwiedziła Karkonosze latem i w jaki sposób przełożyło się to na wzrost zakażeń” – relacjonował Grzegorz Sokoliński. Jak wynika z przytoczonych przez niego badań, między 1 lipca a końcem września w rejonie Karkonoszy i Gór Izerskich przebywało około 3 mln turystów. Wystąpiło w tym okresie 88 przypadków zarażenia się wirusem, z czego połowa nastąpiła już po uruchomieniu szkół. „Przy tak wielkiej masie osób, które przebywały na naszym obszarze nie da się stwierdzić korelacji między pobytem turystów a wzrostem liczby zarażonych. Zawdzięczamy to wprowadzonym już wiosną procedurom sanitarnym, które w branży hotelowej były przestrzegane. Według Grzegorza Sokolińskiego, wyniki przeprowadzonych w USA badań zostały zaprezentowane przez polski rząd wybiórczo – w przygotowanych materiałach pojawiła się jedna tabela, w której faktycznie na górze znajdują się hotele i restauracje. Jednak w tym samym badaniu podany wskaźnik transmisji wirusa dla hoteli został oszacowany na mniej niż jeden, zaś dla innych placówek dziś otwartych w Polsce – powyżej jednego. “Otwierajcie hotele, nie dajcie się zastraszyć” Na spotkaniu poruszono też pewne aspekty prawne związane z lockdownem i akcją obywatelskiego nieposłuszeństwa zainicjowanej przez branżę HoReCa. Członek PIH, prawniczka Anna Coban podkreśliła, że PIH w pełni popiera otwieranie hoteli. Przywołała wyrok WSA w Opolu, oraz 20 innych wyroków sądów administracyjnych z całej Polski potwierdzających tezę, że otwieranie działalności przez przedsiębiorców nie jest naruszeniem prawa. „Rozporządzenia wydane przez Radę Ministrów nie mają mocy prawnej. Nie ma dziś przepisów nakładających odpowiedzialność karną na przedsiębiorców prowadzących działalność. Nie dawajcie się zastraszyć, zgłaszajcie się do nas z pytaniami natury prawnej – na wszystko odpowiemy, rozwiejemy wątpliwości związane z prowadzeniem działalności. Policja i sanepid wykonują jedynie działania kontrolne. Nie można im utrudniać wizyt, trzeba ich wpuścić, przedstawić protokoły sanitarne, wszystko pokazać i odmówić przyjęcia ewentualnego mandatu. Sprawa trafi wtedy do sądu, a ten uchyli nałożoną karę” – wyjaśniała Anna Coban. Pomoc według PKD sprzeczna z konstytucją? Przypomniała też, że PIH rozpoczęła akcję pozwów indywidualnych składanych w sądach przez hotelarzy przeciwko Skarbowi Państwa. „Po analizie tarczy PFR i tarczy 6.0 okazało się, że niewielka część firm z branży horeca jest w stanie otrzymać wsparcie. Te firmy są już na skraju wytrzymałości, pozwy są jedynym sposobem na to, by otrzymały jakąkolwiek pomoc. W pozwie indywidualnym przedsiębiorca może domagać się odszkodowania w pełnej wysokości: za stratę i utracone korzyści. Przygotowaliśmy również sprzeciw wobec uzależnienia pomocy dla firm od deklarowanych w ewidencjach kodów PKD. Uważamy, że to narusza konstytucyjne uprawnienia przedsiębiorców” – powiedziała. Protokoły sanitarne warunkiem, by nie odpowiadać karnie Paweł Grzesiowski przypomniał, że istnieje odpowiedzialność przedsiębiorców z tytułu ustawy o chorobach zakaźnych i dlatego tak ważne jest wdrożenie protokołów sanitarnych. „Trzeba móc udowodnić, że dany ośrodek jest bezpieczny i nie naraża nikogo na możliwość zachorowania. Obowiązuje nas wszak ustawa o chorobach zakaźnych, więc podstawa prawna do postępowania represyjnego jest. Trzeba więc udowodnić, że hotel podjął wszystkie możliwe środki, aby zapobiec zakażeniom. W razie pozwu to biegli będą oceniać, czy obiekt nie naraził nikogo na niebezpieczeństwo. Hotelarze mogą więc znaleźć się w bardzo trudnej sytuacji, bo na podstawie ustawy z roszczeniem mogą wystąpić prywatne osoby. Zachęcam przede wszystkim do tworzenia procedur bezpieczeństwa i do przestrzegania ich” – przypomniał. Anna Coban powiedziała, że z jej doświadczenia wynika, iż wszyscy przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się przyłączyć do akcji przestrzegają odpowiednich procedur i dlatego są w stanie uniknąć odpowiedzialności karnej. „Do dnia dzisiejszego nie ma żadnego wyroku sądu z naruszeniem ustawy o chorobach zakaźnych. Z doktryny wynika, że przy zachowaniu reżimu sanitarnego, dystansu, dezynfekcji i noszenia maseczek – możliwa będzie ekskulpacja z ewentualnej odpowiedzialności karnej. Już jakiś czas trwa nieposłuszeństwo obywatelskie, ale do tej pory nie słyszymy, żeby ktoś zdecydował się pociągnąć do odpowiedzialności karnej przedsiębiorstwa” – dodała na prośbę naszej redakcji o głębsze odniesienie się do problemu poruszonego przez dra Pawła Grzesiowskiego. “Miasta duchów” w miejsce kurortów turystycznych Ostatnią część konferencji poświęcono sytuacji w gminach górskich, które w całości cierpią na zlikwidowaniu ferii zimowych. „Kurorty turystyczne zmieniły się w miasta duchów. Rządzący zamykają całe regiony, ludzie nie mają tu z czego żyć i to się przekłada wprost na stan zdrowia całego społeczeństwa, zarówno psychicznego jak i fizycznego” – podkreślał Marek Łuczyński. Radosław Jęcek, burmistrz Karpacza, podkreślił, że mimo wprowadzenia „tarcz” najmniejsi przedsiębiorcy nadal dokładają do utrzymania miejsc pracy. „Przedsiębiorcy z branży turystycznej oczekiwali możliwości pracy w restrykcyjnym reżimie, który mamy przećwiczony. Gdy nastąpił lockdown, oczekiwali realnej pomocy. Rządzący powołują się w tym zakresie na tarczę 6.0, jednak w naszej ocenie jest bardzo dziurawa. Dobrym krokiem jest to, że kod PKD 55.20 zostanie do tej tarczy dodany, ale ta pomoc nadal nie będzie wystarczająca. Druga kwestia to tarcza finansowa PFR 2.0. Jedynym narzędziem dostępnym w ramach tego programu jest pozyskanie środków na pracownika. Przy wyznaczonym limicie i warunku utrzymania miejsc pracy to wychodzi 3 tys. zł miesięcznie na jedną zatrudnioną osobę, czyli poniżej kosztów płacy minimalnej. Już dzisiaj widać więc, że przedsiębiorcy cały czas dokładają do tego, żeby utrzymać miejsca pracy” – argumentował. Bezrobocie w kurortach na poziomie 90 proc. Roland Marciniak, burmistrz Świeradowa-Zdroju podkreślił, że sytuacja małych miejscowości utrzymujących się wyłącznie z turystyki zaczyna być tragiczna, gdyż sektor ten dawał zatrudnienie prawie wszystkim zawodowo aktywnym mieszkańcom. „Sprzeciwiamy się temu, że nasze społeczeństwo nierówno ponosi konsekwencje koronawirusa. „Tarcze” nie patrzą na specyfikę miejscowości. Przykładowo, w stolicy naszego województwa setki przedsiębiorców mają zamknięte biznesy. Ale oni nie stanowią 90 proc. wszystkich firm działających we Wrocławiu. W miejscowościach takich jak Świeradów Zdrój nie ma możliwości przebranżowienia się i zmiany profesji. Nie ma gdzie znaleźć pracy, skoro prawie wszystkie firmy są zamknięte” – alarmował. “Zima jest jeszcze do uratowania” „Stosujemy się do wprowadzonych aktów prawnych, ale domagam się w imieniu wszystkich mieszkańców gmin turystycznych, żebyśmy solidarnie ponieśli koszty tej tragedii. Bo u nas bezrobocie sięga już 90 proc. Ta zima jeszcze jest do uratowania! Otwarcie klas 1-3 wytyczyło kierunek, testy nauczycieli pokazały, że jednak większość ludzi nie jest zarażona. Dobrze też, że ruszyła akcja szczepień i ona daje nadzieję na powrót do działalności. Ale my nie dotrzymamy końca szczepień, nie przeżyjemy z „tarcz”. W dużych miastach większość ludzi jednak jeszcze pracuje, więc prosimy o podanie pomocnej ręki w tej bezprecedensowej w czasach nowożytnych globalnej tragedii” – doał. „Mam nadzieję, że branża horeca zostanie otwarta już w lutym. Jesteśmy gotowi na rozmowy z rządem, mamy przygotowane procedury. Prosimy też media o odpowiedni podkład społeczny, żeby ludzie przestali się bać. Dzień w dzień słyszymy tylko o zagrożeniu. Nie negujemy wirusa, ale trzeba nauczyć się z tym problemem odpowiedzialnie żyć” – podsumował Marek Łuczyński. Polska Izba Hotelarzy Źródło informacji: (portal WaszaTurystyka)
dodał:  admin data dodania:  2021-01-25, 13:11
 
Rozporządzenie rozszerzające „tarczę 6.0”. Co przysługuje firmom turystycznym?
Ukazało się rozporządzenie rozszerzające zakres tzw. tarczy antykryzysowej 6.0. Przyznaje ono świadczenia m.in. hotelarzom, organizatorom turystyki, agentom turystycznym, pilotom i przewodnikom. Ponowne postojowe będzie przysługiwało dwukrotnie, zwolnienie z ZUS – za grudzień i styczeń. Środki naprawcze dostępne dla firm w ramach „tarczy 6.0” to co do zasady cztery rodzaje świadczeń: zwolnienie z ZUS, postojowe, mikropożyczka 5 tys. zł oraz dopłaty do wynagrodzeń. Podstawowym warunkiem jego otrzymania jest spadek przychodów o 40 proc. w porównaniu z 2019 rokiem. Rozporządzenie wchodzi w życie 1 lutego 2021 roku. Jak dotąd w branży turystycznej wszystkie świadczenia z „tarczy 6.0” przysługiwały jedynie pilotom i przewodnikom (PKD 79.90.A) oraz firmom transportowym (49.39.Z). Agentom zajmującym się rezerwacjami (79.90.C) przysługiwało jednorazowe postojowe i zwolnienie z ZUS za listopad (bez mikropożyczki i dopłat do wynagrodzeń). Rozporządzenie rozszerza zarówno katalog branż, którym należą się te środki, jak też przedłuża czas trwania poszczególnych świadczeń. Nie uzupełnia jednak pomocy, tzn nie przyznaje „nowym” PKD trzykrotnego postojowego, a „starym” – dwukrotnego. Wszystkie turystyczne firmy zostały potraktowane tak samo. Powstała więc nierówność w zakresie udzielonej pomocy. Zależna jest ona od tego, czy konkretne PKD były już wpisane w ustawę czy też pojawiają się dopiero w rozporządzeniu. Ponowne postojowe Przysługuje dwukrotnie firmom turystycznym o PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C. Oznacza to, że w „tarczy 6.0” piloci, przewodnicy i agenci IATA mogą uzyskać postojowe trzykrotnie, a agenci turystyczni, organizatorzy turystyki, hotelarze i właściciele obiektów noclegowych – dwukrotnie. Rozporządzenie określa, że świadczenie to przysługuje osobom prowadzącym działalność gospodarczą, których „przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego.” Co ważne, ponowne dwukrotnie postojowe nie będzie przysługiwało pilotom i przewodnikom, którzy zawiesili prowadzenie działalności po dniu 31 sierpnia 2019 r. oraz tym których działalność ma charakter sezonowy i w 2019 r. była wykonywana przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy. Dotacja na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności Możliwość uzyskania jednorazowej „mikropożyczki” do 5 tys. zł otrzymują m.in. firmy o PKD: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z , 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C. Warunkiem jest znowu wykazanie, że przychód z działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Wnioski można składać do 31 marca 2021. Nie jest na razie dla nas jasne, czy skoro rozporządzenie wymienia PKD, które już były w ustawie, to mikropożyczka przysługuje tym firmom ponownie. Zwolnienie z ZUS Umorzenie składek na ubezpieczenia społeczne ma przysługiwać firmom turystycznym za okres od 1 grudnia 2020 roku do 31 stycznia 2021 roku. Rozporządzenie nie wprowadza więc osobnego zwolnienia ze składek dla firm, które do tej pory nie były objęte „tarczą 6.0.” Kody PKD kwalifikujące do tego świadczenia to ponownie: 49.39.Z, 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z, 79.90.A, 79.90.C. Warunkiem otrzymania zwolnienia jest m.in. wykazanie, że przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z dwóch miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego, jeżeli dany podmiot był zgłoszony jako płatnik składek przed dniem 1 listopada 2020 roku. Dopłaty do wynagrodzeń Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy przyznano firmom o wiodącym PKD: 55.10.Z, 55.20.Z, 55.30.Z, 79.11.A, 79.12.Z. Ponownie warunkiem jest, aby którego przychód z tej działalności w rozumieniu przepisów podatkowych uzyskany w jednym z trzech miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku był niższy w następstwie wystąpienia COVID-19 co najmniej o 40 proc. w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego. Wnioski mogą być składane do 31 marca. Wsteczna zmiana PKD nic nie da? Rozporządzenie wprowadza – w przypadku wszystkich świadczeń – jeden ważny warunek: „oceny spełnienia warunku w zakresie oznaczenia prowadzonej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) 2007 dokonuje się na podstawie danych zawartych w rejestrze REGON w brzmieniu na dzień 30 listopada 2020 r.” Może to wykluczyć możliwość otrzymania świadczeń w przypadku „wstecznej” zmiany PKD w CEiDG. Rozporządzenia określa też inne ważne warunki, przede wszystkim dotyczące treści wniosków i oświadczeń niezbędnych do otrzymania świadczeń. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 źródło informacji:(portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2021-01-25, 13:07
 
PFR opublikował regulamin „tarczy finansowej” 2.0. Bez zmian korzystnych dla turystyki
Zgodnie z zapowiedziami, PFR opublikował 14 stycznia regulamin „tarczy finansowej” 2.0 dla MŚP. Wnioski można składać od 15 stycznia. O rozdysponowaniu środków z programu decydować będzie kolejność prawidłowo składanych wniosków. Pierwszy rzut oka na regulamin pokazuje, że nie wprowadzono zmian, o które zabiegały firmy turystyczne. Dzisiejsza noc może się dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców okazać zbyt krótka – wszyscy będą chcieli jak najszybciej złożyć wnioski o środki z „tarczy finansowej” 2.0. PFR regulamin opublikował na kilka godzin przed uruchomieniem naboru wniosków. Do rozdysponowania w sektorze MŚP jest 13 mld zł. O przyznaniu subwencji decydować będzie kolejność złożonych i nieobarczonych błędami wniosków. Ubiegać się o nią mogą firmy o konkretnym PKD – uwzględniono w tym zakresie wszystkie rodzaje działalności turystycznej. Limity na jednego pracownika O tym, jak na możliwość uzyskania subwencji przez firmy z branży MICE i część firm z branży turystycznej wpłyną ustalone przez PFR limity finansowania przypadającego na jednego pracownika alarmował dzisiaj SOIT. O zmianę tych limitów apelowały stowarzyszenia branżowe – w regulaminie pojawiły się one jednak bez zmian. Chodzi o próg 144 tys. zł z obu wersji „tarczy finansowej” na jednego pracownika dla małych i średnich i 72 tys. dla mikro przedsiębiorców. Firmy bez pracownika i zatrudniające sezonowo za burtą Regulamin nie dopuszcza również do uczestnictwa w programie jednoosobowych działalności gospodarczych i spółek niezatrudniających pracowników – o zmianę tego warunku również bezskutecznie apelowały firmy turystyczne, będące często rodzinnymi, małymi firmami. Niepokojącym przedsiębiorców turystycznych warunkiem uzyskania subwencji jest również sposób obliczania stanu zatrudnienia, od którego zależy wysokość pożyczki. Zgodnie z zapowiedziami, regulamin ustala go na dzień 30 września – czyli po szczycie sezonu turystycznego i w okresie, gdy w biurach podróży i hotelach zaczęły się zwolnienia. Umorzenie dla MŚP bez utrzymania zatrudnienia Regulamin potwierdza zapowiedzi, zgodnie z którymi subwencja z “tarczy” 2.0 podlega umorzeniu, jeśli firmy spełnią określone warunki. W przypadku mikro firm chodzi o utrzymanie w sposób nieprzerwany działalności gospodarczej do 31 grudnia 2021 r., oraz średniorocznego zatrudnienia w roku 2021 na co najmniej takim samym poziomie, jak średnioroczne zatrudnienie w roku 2020. Dla MŚP warunkami są również utrzymanie działalności do 31 grudnia 2021, a także rozliczenie nadwyżki otrzymanej Subwencji Finansowej w terminie po 31 października 2021 r. jednakże nie później niż do 31 stycznia 2022 r. oraz podanie we wniosku o subwencję zgodnych z rzeczywistym stanem kosztów stałych oraz wysokości przychodów. Regulamin ubiegania się o udział w programie rządowym “Tarcza Finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla Mikro, Małych i Średnich Firm” Wnioski o subwencję finansową będą przyjmowane od 15 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. (do tego dnia banki uczestniczące w Programie będą przyjmowały wnioski o subwencje). Procedura odwoławcza w ramach Programu będzie trwała od 1 lutego 2021 r. do 31 marca 2021 r., z możliwością przedłużenia tych terminów do 30 czerwca 2021 r(źródło informacji:portal WaszaTurystyka.pl)
dodał:  admin data dodania:  2021-01-15, 17:02
 
REGULAMIN UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM „TARCZA FINANSOWA2.0POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJUDLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM
REGULAMIN UBIEGANIA SIĘ O UDZIAŁ W PROGRAMIE RZĄDOWYM „TARCZA FINANSOWA2.0POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM" Data przyjęcia przez PFR:14 stycznia 2021r.Data wejścia w życie:15 stycznia 2021r.Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I KONSTRUKCJA....3 ROZDZIAŁ II WARUNKI PROGRAMOWE......20 ROZDZIAŁ IV. WNIOSKI I ODWOŁANIA......26 ROZDZIAŁ V. ZOBOWIĄZANIA BENEFICJENTA.......33 ROZDZIAŁ VI. ZGODY I OŚWIADCZENIA BENEFICJENTA......35 ROZDZIAŁ VII. WYPOWIEDZENIE UMOWY SUBWENCJI FINANSOWEJ.......39 ROZDZIAŁ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE......40 Strona 3 z 41 ROZDZIAŁ I. KONSTRUKCJA § 1 Regulamin1. Niniejszy Regulamin został przygotowany przez PFR jako Dokument treści Regulaminu będą stanowiły odwołania także do treści Regulaminu; oraz c)złożenie Wniosku przez Beneficjenta jest równoznaczne z potwierdzeniem, że Beneficjent:i)zapoznał się z Regulaminem, rozumie goi w pełni akceptuje jego treść; oraz zapoznał się zasadami ubiegania się o udzielanie Subwencji Finansowej opisanymi w Regulaminie i Dokumentach Programowych oraz je rozumie i akceptuje.3.Niezależnie od zapoznania się z Regulaminem,Beneficjent ma obowiązek zapoznania się ze wszystkimi przepisami polskiego prawa i prawa Unii Europejskiej mającymi zastosowanie do Programu2.0oraz z postanowieniami wszelkich Dokumentów Programowych. Beneficjent, jako podmiot profesjonalny, nie będzie mógł powoływać się względem PFR na nieznajomość bezwzględnie obowiązujących przepisów, które kształtują jego prawa i obowiązki w sposób wpływający na możliwość skorzystania z Programu2.0.4.PFR przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie:a)dokonanie zmiany Regulaminu następuje poprzez zamieszczenie przez PFR stosownej informacji wskazującej postanowienia Regulaminu podlegające zmianie na stronie internetowej www.pfrsa.pl; oraz b)o ile treść określonej zmiany do Regulaminu nie będzie przewidywała odmiennego terminu jej wejścia w życie, każda zmiana do Regulaminu wejdzie w życie w terminie 10 dni od daty jej opublikowania na wskazanej wyżej stronie internetowej.5.PFR poinformuje Beneficjenta o zmianie Regulaminu za pośrednictwem wiadomości przesłanej na adres poczty elektronicznej Beneficjenta wskazany w § 1 ust. 24 Umowy Subwencji Finansowej.6.W razie sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z treścią Umowy Subwencji Finansowej, pierwszeństwo będą miały postanowienia Umowy Subwencji Finansowej, przy czym zasada ta nie będzie miała zastosowania do postanowień niniejszego Regulaminu zmienionych lub dodanych po dacie pierwotnej publikacji niniejszego Regulaminu, o ile będzie to wyraźnie wynikać z treści tych postanowień.7.Regulamin nie stanowi źródła praw i obowiązków Banków.8.Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.pfrsa.pl, a jego treść może być w każdym czasie pozyskana, odtworzona lub utrwalona przez Beneficjenta za pomocą wskazanej wyżej strony internetowej. Strona 4z 419.Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15stycznia2021r.§ 2DefinicjeWyrażeniapisane w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery mają następujące znaczenie:Beneficjent oznacza podmiot będący Mikrofirmą, MŚP lub Dużym Przedsiębiorcą, któremu PFR udzielił Subwencji Finansowej.Beneficjent Rzeczywisty oznacza beneficjenta rzeczywistego w rozumieniu art. 2 ust. 2 pkt 1) Ustawy AML.Bank oznacza:1) bank krajowy działający w formie spółki akcyjnej; oraz2)Bank Spółdzielczy,współpracujący z PFR przy realizacji Programu2.0.Bankowość Elektroniczna oznacza środowisko informatyczne i sieciowe (w tym wszelkie strony internetowe, interfejsy internetowe i aplikacje komputerowe i mobilne) udostępniane przez Bank Beneficjentowi w ramach świadczenia na jego rzecz usług bankowości elektronicznej, z wykorzystaniem których Beneficjent może złożyć Wniosek oraz zawrzeć Umowę Subwencji Finansowej.Bank Spółdzielczy oznacza:1)Bank Zrzeszający;oraz2)każdy bank spółdzielczy (w rozumieniu Ustawy o Bankach Spółdzielczych)zrzeszony z Bankiem Zrzeszającym.Bank Zrzeszający oznacza:1)SGB-Bank S.A.; oraz2)Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,działające jako banki zrzeszające w rozumieniu Ustawy o Bankach Spółdzielczych.CEIDG oznacza Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.COVID-19oznacza chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2.Decyzja oznacza decyzję PFR o udzieleniu (w części lub w całości) bądź odmowie udzielenia Subwencji Finansowej,w odpowiedzi na Wniosek lub Odwołanie. Dokument Programowy oznacza Dokumenty Wykonawcze,Regulamin,i, w odniesieniu do danego Beneficjenta, zawartą przez niego Umowę Subwencji Finansowej.Dokument Programu oznacza dokument pt. program rządowy –„Tarcza finansowa2.0Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro,małych i średnich firm”, stanowiący załącznik nr 1do uchwały nr 2/2021 Rady Ministrów z dnia 5stycznia2021r.w sprawie programu rządowego „Tarcza finansowa 2.0 Polskiego Funduszu Rozwoju dla mikro, małych i średnich firm”. Strona 41z 41§ 18Poufność1.Beneficjent zobowiązuje się do:a)zachowania w poufności wszelkich Informacji;b)nieudostępniania i nieprzekazywania osobom trzecim jakichkolwiek Informacji;oraz c)dołożenia odpowiednich starań w celu zapewnienia i utrzymania odpowiednich środków zabezpieczających ochronę tych Informacji przed dostępem i bezprawnym wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione.2.Zobowiązanie do zachowania poufności nie dotyczy ujawnienia Informacji:a)Pracownikom, współpracownikom, zleceniobiorcom i doradcom Beneficjenta (w tym biegłym rewidentom, kancelariom prawnym, a także doradcom finansowym oraz podatkowym), którzy potrzebują Informacji w związku ze swoimi działaniami na rzecz Beneficjenta, przy czym ujawniając Informacje Beneficjent jest zobowiązany do zapewnienia, że osoby, którym zostaną one ujawnione również zachowają je w tajemnicy i nie będą ich ujawniać osobom trzecim;b)podmiotom z grupy kapitałowej, do której Beneficjent należy, które potrzebują Informacji w celu wykonania działań wymaganych przepisami prawa lub innym regulacjami, a także jeżeli ich przekazanie jest konieczne na potrzeby Programu; oraz c)w przypadkach, w których Beneficjent jest lub podmioty z grupy kapitałowej, do której Beneficjent należy, są zobowiązane do takiego ujawnienia przez sąd, organ państwowy lub regulacyjny lub w przypadku ustawowego obowiązku takiego ujawnienia, z zastrzeżeniem, że Beneficjent dołoży właściwych starań w celu:i)uprzedniego poinformowania PFR przed dokonaniem takiego ujawnienia (o ile będzie to zgodne z prawem);ii)poinformowania danego podmiotu, któremu Informacje miałyby być ujawnione, o poufnym charakterze tych Informacji, a także nałożyć na niego, o ile będzie to prawnie możliwe, obowiązek zachowania Informacji w poufności;oraz iii)dokonania takiego ujawnienia w jak najmniejszym możliwym zakresie, w szczególności, oile nie będzie to absolutnie konieczne, do ujawniania danych umożliwiających identyfikację PFR.3.W razie przekazania Informacji osobom oraz podmiotom wymienionym w ust. 2 pkt (c)(i) i (ii)powyżej, Beneficjent przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że będzie odpowiedzialny za zachowanie poufności Informacji oraz za naruszenie zobowiązania do zachowania ich poufności przez te osoby oraz podmioty.4.Beneficjent przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje, iż PFR będzie zobowiązany do zachowania w poufności wszelkich Informacji przekazanych PFR przez Beneficjenta na zasadach wskazanych w ust. 1 i 2 powyżej, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu.
dodał:  admin data dodania:  2021-01-15, 16:20
 
Prezydent Ludomir Handzel - informacja dla hotelarzy z Nowego Sącza
Informacja dla hotelarzy z Nowego Sącza - wszystko wskazuje na to, iż będę mógł wystąpić z propozycją zwolnienia z podatku od nieruchomości właścicieli prowadzących działalność hotelarską tj. usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2211). Każdy kto prowadzi taką działalność proszę o kontakt pod mailem: prezydent@nowysacz.pl.
dodał:  admin data dodania:  2021-01-15, 14:10
 

zmiana aktualności
NIT
.:Copyright © 2007 by wiśnia:.
ostatnia aktualizacja 2012.07.20